Elektroteknik – Fartygssystem enligt STCW 2010 tabell A-III/7, fartygselektriker

Kurskod E300103
Studiepoäng 8
Lärandemål

Enligt utbildningsplanen för utbildningsprogrammet Elektroteknik, vid Högskolan på Åland uppnås etappmålet, Fartygselektriker A-III/7 då studerande avklarat
– minst 3 månader godkänd sjötjänstgöring (i enlighet med i styrdokumentet ”B.1.3.3-1 Fartygsförlagd utbildning ET”),
– godkänd sjösäkerhetsutbildning enligt STCW 2010 och
– genomfört den teoretiska delen av utbildningen enligt kraven i regel A-III/6 i STCW samt
– kompletterat med studier för fartygselektriker, A-III/7,
Denna kurs uppfyller etappmålet motsvarande kraven för teoretisk utbildning för behörighet som Fartygselektriker A-III/7.

/ According to the curriculum for the education program Electrical Engineering, at Åland University of applied sciences, the stage goal is achieved, Ship Electrician A-III / 7 when students have completed
– at least 3 months approved maritime service (in accordance with the control document ”B.1.3.3-1 Vessel-placed training ET”),
– approved maritime safety training in accordance with STCW 2010 and
– completed the theoretical part of the training according to the requirements of regulation A-III / 6 of the STCW as well as
– supplemented with studies for ship electricians, A-III / 7,
This course meets the stage objective corresponding to the requirements for theoretical training for competence as Ship Electrician A-III / 7.

Innehåll

Delar av kurser från Ålands Yrkesgymnasiums (Sjöfart) utbildningsprogram för fartygselektriker som kompletterar de ordinarie kurserna som ingår enligt utbildningsplanen för utbildningsprogrammet Elektroteknik vid Högskolan på Åland. / Parts of courses from the Åland Vocational Gymnasium’s (Shipping) education program for ship electricians, which complements the regular courses included in the curriculum for the electrical engineering education program at Åland University.

Personlig elsäkerhet – SFS 6002 / Personal electrical safety – SFS 6002
Skeppsspecifik elsäkerhet / Ship-specific electrical safety
Verkstadsrutiner / Workshop Practices
Hantering av mät-, hand-, och maskinverktyg / Handling of measuring-, hand-, and machine tools
Användning av olika smörjmedel och rengöringsmedel / Use of various lubricants and detergents
Sopsortering till sjöss / Waste sorting at sea
Kunna utföra grundläggande service och reparationer med anvisningar från elmästare / Be able to carry out basic service and repairs with instructions from the ETO
Kunna följa tillverkarens manualer och fartygets rutiner / Be able to follow the manufacturer’s manuals and the ship’s routines
Kunna tyda och göra enkla elritningar / Be able to interpret and make simple electrical drawings
Att på ett säkert sätt kunna isolera en krets / To be able to safely isolate a circuit
Testa, hitta fel och självständigt kunna utföra en reparation / Be able to test, find fault and independently repair
Att kunna förebygga fel med rätt service / To be able to prevent errors with the right service
ATEX-Installationer i explosiv miljö / ATEX-Installations in explosive environment
Brandlarmsystem / Fire Alarm systems
Elinstallation på fartyg / Electrical installation on ships
Hantering av reservdelslager / Handling of spare parts stock
Säker förvaring av utrustning och delar / Safe storage of equipment and parts
SOPEP- Shipboard Oil Pollution Emergency Plan
Mekanisk säkerhet / Mechanical safety
Permit to work
Fallskydd / Fall Protection
Att arbeta i trånga utrymmen / Working in confined spaces
Ergonomi i arbetet / Ergonomics at work
Farligt gods / Dangerous goods
PPE-Personal protective equipment
Hygienpass / hygiene Passport

Grundläggande förståelse för: / Basic understanding of:
Framdrivningssystem / propulsion system
Energiproduktion på fartyg / Energy production on ships
Panna på fartyg / Boiler on a ship
Separatorer / separators
Maskinövervakning / Machine monitoring
Rodermaskiner och propelleraggregat / Rudder and propeller units
Frakthanteringssystem / Cargo Management System
Däcksmaskiner / Deck equipment
Hotellsystem: Hiss, Köksutrustning, Intern kommunikation, Ventilation, Evac / Hotel system: Elevator, Kitchen equipment, Internal communication, Ventilation, Evac

Grundkunskaper om: / Basic knowledge of:
Elektroteknik och elektromekanik / Electrical engineering and electromechanics
Automation / Automation
Instrumentation, övervaknings, och larmsystem / Instrumentation, monitoring, and alarm systems
Elektriska drivsystem / Electric drive systems
Hydraulik och pneumatik / Hydraulics and pneumatics
Lastfördelning, infasning, och hur man gör ändringar i inställningarna på generatorerna / Load distribution, phase-in, and how to make changes to the settings on the generators

Närvaro

Obligatorisk närvaro / Compulsory attendance

Vitsordsskala

Tvågradig skala (Godkänd/Underkänd)

Ämnesområde

Elektroteknik

Utbildningsprogram

Utbildningsprogrammet för elektroteknik

Examination

Skriftliga och praktiska prov samt presentationer av hemuppgifter. / Written and practical exam and presentations of home assignments.

Kurslitteratur och studiematerial

SFS 6002 i praktiken. (2019). (4. förnyad uppl.). Esbo: STUL ry. ISBN: 9789522312655

ESD-godkända skyddsskor krävs för att få vistas i verkstads lokalerna. / ESD-approved safety shoes are required to stay in the workshop premises.

Förkunskaper

Genomfört de kurser som ingår de två första åren inom Elektroteknikprogrammet. / Completed the courses included in the first two years of the Electrical Engineering Program.

Dokumentering

Kursvitsord noteras i studiekort. U och G. / Course ratings are noted in student cards. U and G.

Arbetsformer

Föreläsningar och laborationer. Övningsuppgifter och inlämningsuppgifter. / Lectures and laboratory exercises. Exercise assignments and assignments.

Utskriven 02 december 2022 kl 08:57