Elektroteknik – Fartygsteori

Kurskod E125101
Studiepoäng 5
Lärandemål

Efter avslutad kurs skall den studerande ha insikt i fartygstekniksbegrepp och nomenklatur för att kunna kommunicera på rätt sätt i vardagen och i krissituationer ombord på fartyg både på engelska och svenska.
Huvudsyftet med kursen är att få allmän kännedom om fartygets designkriterier och vad ett sjövärdigt fartyg skall klara av vid eventuell skada. Dessa insikter skall hjälpa individen att bistå vid beslutsgången i nödsituationer ombord.

Innehåll

– Fartygstyper, allmänt
– Fartygets huvuddimensioner samt dödvikt, egenvikt och dräktighet
– Fartygets huvudritningar och systemscheman för huvudmaskineriet
– Skrovets uppbyggnad och belastningar
– Skrovhaverier och faktorer som försvagar skrovet
– huvud- och hjälpmaskineriets huvudtyper med olika typer propulsion
– Nationella och internationella bestämmelser såsom klass, IMO, SOLAS, MARPOL, Sjöfartsstyrelsen samt förordningar
– Brandskydd, brandsektionering och brandkonstruktion (SOLAS brandklasser)

Initialstabilitet
– tyngdpunkt
– metacentrum
– metacenterhöjd, minimum GM
– hydrostatiska data och deras användning
– fria vätskeytors inverkan på stabiliteten
– tanktabeller och deras användning
– djupgåendets förändring vid densitetsförändring
– långskeppsstabilitet, trimberäkningar
– Krängnings- och rullningsprov

Stabilitet vid stora krängningsvinklar
– den rätande hävarmen (GZ)
– dynamisk stabilitet, dynamiska stabilitetskurvan
– förändring i stabiliteten vid läckage och lämpliga motåtgärder

Stabilitetsregler
– intakt
– läckage (roro-passagerarfartyg / lastfartyg)

Påkänningar i skrovet
– tvärkraft och böjmoment i skrovbalken med resulterande stress och utmattning
– hur barlast-, last och bunkerhantering påverkar fartygets stabilitet, trim och stressnivåer i skrovet

Stabilitetsprogram / lastdatorer/ Power predicton – ombord
– Effektbehov och ”shallow water effect”

Närvaro

Enligt lärarens anvisningar

Vitsordsskala

VG, G (för betygssättning)

Ämnesområde

Elektroteknik

Utbildningsprogram

Utbildningsprogrammet för elektroteknik

Examination

Två skriftliga tentamina.

Kurslitteratur och studiematerial

Artikelsamling
Åsgård, M. (2008). Trim, stabilitet och stress 1. Kompendium. Mariehamn: Högskolan på Åland. 75 s.
Åsgård, M. (2002). Fartygsstabilitet i intakt och skadad kondition. Kompendium. Mariehamn: Högskolan på Åland

Undervisningsmaterial (högskolan tillhandahåller):

Datorprogram

Dokumentering

Kursvitsord noteras i studiekort. U, G, VG (Vid validering används vitsordet Godkänd).

Arbetsformer

Föreläsningar, övningar, laborationer med fartygsmodell. Obligatoriskt studiebesök ombord på fartyg och större skeppsbyggnadsvarv.
Övningar i maskinrumsimulator-läckscenario, samkörning med bryggsimulator

Övrigt

I kursen ingår praktiska moment enligt kursförteckning

Utskriven 27 november 2022 kl 01:26