Elektroteknik – Elektronik 2

Kurskod E106602
Studiepoäng 3
Lärandemål

Efter avslutad kurs skall den studerande behärska metoder för analys och syntes av kraftelektronikkretsar.
Kursen kompletterar även kursen Elektronik 1.

Innehåll

– Principfunktion för kraftelektronikkomponenter
– Spänningsaggregat.
– Effektförstärkare
– Likriktare, växelriktare
– Filterkretsar
– Optoelektronik

Närvaro

Obligatorisk närvaro i laborationer.

Vitsordsskala

VG, G (för betygssättning)

Ämnesområde

Elektroteknik

Utbildningsprogram

Utbildningsprogrammet för elektroteknik

Examination

Skriftliga prov. Laborationsarbeten.

Kurslitteratur och studiematerial

Molin, B. (2020). Analog elektronik. Lund: Studentlitteratur. Upplaga 3

Elkrafthandboken. Elmaskiner. (2002). 2. uppl. Stockholm : Liber. 470 s.

Artikelsamling.

Förkunskaper

Deltagit i kursen E106501 Elektronik 1.

Dokumentering

Kursvitsord noteras i studiekort. U, G, VG (Vid validering används vitsordet Godkänd).

Arbetsformer

Föreläsningar, räkneövningar, laborationer, simulering.

Utskriven 09 december 2022 kl 04:18