Elektroteknik – Teoretisk elteknik

Kurskod E104801-2
Studiepoäng 4
Lärandemål

Efter avslutad kurs skall den studerande behärska de grundläggande metoderna för analys av elektriska kretsar.

Innehåll

Analys av likströmskretsar:
– Kretselement
– Nätreduktionsmetoder, transformationer
– Thevenins och Nortons teorem
– Linjära ekvationssystem och matrismetoder
– Effekt
Analys av växelströmskretsar:
– Växelströmsbegrepp
– Komplexa tal som verktyg för analys av växelströmkretsar
– Visare
– Komplex impedans och
– Effekt
– Frekvensbeorende kretsar, överföringsfunktioner, filter, resonanskretsar
– 3-fas växelströmskretsar med balanserad och icke-balanserad last
– Kopplade kretsar, ömsesidig induktans, transformatorer

Närvaro

Närvaroskyldighet enligt överenskommelse med ansvarig lärare.

Vitsordsskala

VG, G (för betygssättning)

Ämnesområde

Elektroteknik

Utbildningsprogram

Utbildningsprogrammet för elektroteknik

Examination

Skriftliga prov. Inlämningsuppgifter.

Kurslitteratur och studiematerial

Davidson, C. (2001). Elektriska nät. Lund: Studentlitteratur. 157 s. Eller senare upplaga.
Svoboda, J. A. och Dorf, R. C. (2013) Introduction to Electric Circuits. Wiley. 928 s.
Av läraren utdelat kurs- och övningsmaterial.

Förkunskaper

Deltagit i kurserna Matematik baskurs, Matematik 1-2 och Fysik 1.

Dokumentering

Kursvitsord noteras i studiekortet.

Arbetsformer

Föreläsningar, räkneövningar.

Utskriven 05 december 2022 kl 00:23