Elektroteknik – Finska nivå 3

Kurskod Y030304
Studiepoäng 3
Lärandemål

Efter avslutad kurs förväntas den studerande:
Färdighetsnivå B1 enligt det europeiska referensramen för språk dvs.
– Förståelse. Hörförståelse. Jag kan förstå huvudinnehållet i tydligt standardtal om välkända företeelser som man regelbundet stöter på i arbete, i skola, på fritid, osv. Om språket talas relativt långsamt och tydligt kan jag i stora drag förstå många radio- och TV-program om dagsaktuella frågor eller om ämnen av personligt intresse. Läsförståelse: Jag kan förstå texter som till största delen består av högfrekvent språk som hör till vardag och arbete. Jag kan förstå beskrivningar av händelser, känslor och önskemål i personliga brev.
– Tala. Samtal: Jag kan fungera i de flesta situationer som kan uppstå vid resor i områden där språket talas. Jag kan utan förberedelser gå in i ett samtal om ämnen av personligt intresse eller med anknytning till vardagslivet, t.ex. familj, fritidsintressen, arbete, resor och aktuella händelser. Muntlig produktion: Jag kan binda samman fraser på ett enkelt sätt för att beskriva erfarenheter och händelser, mina drömmar, förhoppningar och framtidsplaner. Jag kan kortfattat ge skäl och förklaringar för mina åsikter och planer. Jag kan berätta en historia eller återberätta händelseförloppet i en bok eller film och beskriva mina intryck.
– Skriva: Jag kan skriva enkel, sammanhängande text om ämnen som är välkända för mig eller av personligt intresse. Jag kan skriva personliga brev som beskriver upplevelser och intryck.

Om den studerande uppvisar mycket goda kunskaper (VG) i samtliga färdighetsområden kan hen
få ett språkintyg över språkkunskaper enligt CEFR B1.

Innehåll

Texter och övningar för fortsättningsnivå om t.ex. teman vardag, tidningsannonser, allmänna intressen och finsk kultur. Vi följer med nyheter, filmer och/eller böcker och tidningar. Inom grammatiken repeterar vi objekt, bisatser, imperfekt, perfekt, pluskvamperfekt, adjektiv och flertal. Vi tar upp passiv och talspråk. Ett eget mer självständigt arbete i slutet av kursen.

Närvaro

Aktivt deltagande under Meet-möten. Ansvarstagande i par- och gruppabeten. Ett eget arbete.

Vitsordsskala

VG, G (för betygssättning)

Examination

Aktivt deltagande med eget ansvar. Godkända arbetsuppgifter. Ett godkänt eget arbetet.

Kurslitteratur och studiematerial

Material för B1 nivå.
Gehring, S. & Heinzmann, S. (2012). Suomen mestari: suomen kielen oppikirja aikuisille. 2 & 3 Helsingfors: Finn Lectura.

Annat lämpligt aktuellt material från språkområdet.

Undervisningsmaterial (högskolan tillhandahåller)
E- ordböcker via Högskolans hemsida

Förkunskaper

Finska nivå 2

Dokumentering

Godkänt vitsord noteras i studiekortet. U, G, VG (vid validering används vitsordet Godkänd).

Arbetsformer

Olika typer av arbetsuppgifter med handledning. Redovisningar skriftligt och muntligt, individuellt och i grupp. Inspelningar.

Övrigt

Studeranden har möjlighet att påverka kursinnehållet samt arbetsformer.

Utskriven 01 oktober 2023 kl 21:57