Elektroteknik – Skyddsmedvetenhet för sjöfarare med utsedda skyddsuppgifter

Kurskod S3862031
Studiepoäng 1/2
Lärandemål

Förse besättningsmedlemmar med specifika skyddsuppgifter i skyddsplanen ombord med kunskaper för att dessa ska kunna utföra sina uppgifter enligt SOLAS kapitel XI-2, ISPS-koden samt sektion A-VI/6-2 i STCW-koden. Efter kursen ska den studerande ha en grundläggande kunskap om;

Innebörden av begreppen Safety och Security
Säkerhetsnivåer
Beredskapsplaner och nödåtgärder
Upptäckt och igenkännande av vapen, farliga ämnen och anordningar
Personer som sannolikt hotar säkerheten
Olika sätt att kringgå skyddsåtgärder
Utvärdering och analys av sjöfartsskydd
Hantering och kontroll av folkmassor i krissituationer
Skyddsutrustning ombord
Skyddsadministration

Innehåll

Föreläsningar i moduler med följande rubriker:
1 Introduktion
2 Maritim skyddspolicy
3 Ansvarsnivåer inom sjöfartsskyddet
4 Skyddshot mot besättning, passagerare och last
5 Skyddsåtgärder för fartyg
6 Beredskap, träning och övningar
7 Utvärdering av fartygsskydd
8 Hantering och kontroll av folkmassor
9 Skyddsutrustning
Skyddsadministration

Närvaro

Nätkursen ska motsvara en åtta timmars kurs

Vitsordsskala

Tvågradig skala (Godkänd/Underkänd)

Ämnesområde

Sjöfart

Utbildningsprogram

Utbildningsprogrammet för sjöfart

Examination

Kryssfrågor med svarsalternativ till modulerna 2-10

Kurslitteratur och studiematerial

Kursunderlag i PDF-format samt föreläsningar över nätet.

Dokumentering

Kursvitsord registreras i studiekort och/eller i kursplanerarens matrikel. Kursintyg utfärdas på svenska och på engelska.

Arbetsformer

En nätbaserad kurs som genomförs som distansundervisning

Övrigt

Kursen har gjorts med beaktande av IMO Model Course 3-26 Security Awareness for seafarers with designated security duties

Utskriven 30 september 2023 kl 23:41