Elektroteknik – FRB - Fast Rescue Boat

Kurskod S3857013
Studiepoäng 1 1/2
Goals

Färdighet enligt STCW Manila konventionen sektion A-VI/2 , tabell A-VI/2-2

Contents

Konstruktion och utrustning för snabba beredskapsbåtar
Underhåll, nödreparationer, fyllning, tömning av upplåsbara sektioner
Internationella och nationella bestämmelser
Dävertarrangemang och dess hantering
Användning och begränsningar för vinschar, bromsar och painter etc.
Säkerhet vid sjösättning och upptagning
Handhavande av snabba beredskapsbåtar vid sjösättning och upptagning
Färdigställande av FRB och utrustning för omedelbar användning
Särskilda egenskaper, möjligheter och begränsningar med FRB
Kunskap och övning i att räta upp kantrad båt
Manöveregenskaper och manövrering vid olika väderförhållanden
Navigations- och säkerhetsutrustning i FRB
Sökmönster och miljöförhållanden vid dess utförande
Hantering av motor och kringutrustning

Attendance

Obligatorisk närvaro

Grading scale name

Tvågradig skala (Godkänd/Underkänd)

Vocational education and training

Sjöfart

Degree program

Utbildningsprogrammet för sjöfart

Descriptive assessment

Skriftligt prov och bedömning av aktivitet under övningarna.

Material

Artikelsamling.

Undervisningsmaterial (högskolan tillhandahåller):

Relevant utrustning vi sjösäkerhetscentret

Prerequisite

Kursdeltagare bör förevisa kopia av livbåtsmansintyg vid kursstart

Documentation

Över godkänd kurs ge kursintyg och kursvitsord införs i studiekortet. Godkänd eller underkänd.

Teaching methods

Föreläsningar och praktiska övningar

Other

Kursintyget berättigar till ett FRB-certifikat. Vid anhållan hos sjöfartsverket om certifikat bör läkarintyg medsändas.
Deltagande i kursen bekostas av den studerande.

Utskriven 22 oktober 2020 kl 12:17