Elektroteknik – Kvalitetsledningssystem och ISM

Kurskod M302504
Studiepoäng 1 1/2
Lärandemål

Den studerande skall efter avslutad kurs:
– förstå vad kvalitet är, nyttan med god kvalitet och hur man systematiskt kan styra sin verksamhet utifrån kundförväntningar.
– ha kännedom om kvalitetssystem och ISM-koden så, att han/hon aktivt kan delta i arbetet med rederiets och fartygets säkerhetssystem (SMS).
– ha beredskap att förstå andra typer av kvalitets- och miljöledningssystem.

Kursen beaktar kraven enligt STCW 2010 Kapitel II sektion A-II/2 (Develop emergency and damage control plans and handle emergency situations).

Innehåll

Del 1: Kvalitetsledning
– Kvalitet som begrepp
– Vem är kund och hur uppfyller du effektivt kundens förväntningar
– Processtänkande (att se allt i steg för steg)
– ISO 9001 – standardens kravpunkter

Del 2: ISM – International Safety Management Code
– ISM-koden, bakgrund och krav
– Management system generellt
– Dokumentation av Safety Management System (SMS)
– Införande och upprättande av SMS i praktiken
– Principer för ISM dokumentation
– Intern och extern auditering
– Cyber Security

Vitsordsskala

Tvågradig skala (Godkänd/Underkänd)

Ämnesområde

Maskinteknik

Utbildningsprogram

Utbildningsprogrammet för maskinteknik

Examination

Godkända muntliga och skriftliga uppgifter.

Dokumentering

Kursvitsord noteras i studiekort. Kursen bedöms enligt skala godkänd/ underkänd.

Arbetsformer

Föreläsningar, övningar och grupparbeten.

Utskriven 08 december 2023 kl 00:44