Elektroteknik – Övningar i maskinrumssimulator 1

Kurskod M111105
Studiepoäng 4
Goals

Efter avslutad kurs skall den studerande ha:
– grundläggande kunskap om fartygs maskinsystem och aktuell terminologi.
– förmåga att förstå olika delsystems uppbyggnad och funktion samt deras uppgift och inverkan i en fullständig fartygsmaskinanläggning.
– kunskap att starta upp en maskinanläggning från grunden samt klara av en manuell infasning.
– Kursen motsvarar STCW A/III-4 i tillämpliga delar.

Contents

Simulatoranläggningens uppbyggnad, funktion och hantering
Uppstart och normal drift av olika komponenter och system:
– Fartygets elsystem, elproduktion, infasning
– Huvudmotorsystem
– Framdrivningssytem och kraftöverföring
– Övrig utrustning
Uppstart och normal drift av fartygets hela maskinanläggning

Attendance

Obligatorisk närvaro

Grading scale name

VG, G (för betygssättning)

Vocational education and training

Maskinteknik

Degree program

Utbildningsprogrammet för maskinteknik

Descriptive assessment

Examination genom kontinuerlig utvärdering, uppkörningsprov samt obligatoriska
övningsuppgifter

Material

Artikelsamling
Uppgiftsbeskrivning

Undervisningsmaterial (högskolan tillhandahåller):

Maskinrumssimulatorer, artikelsamling, uppgiftsbeskrivning

Documentation

Kursvitsord noteras i studiekort
. U, G, VG (Vid validering används vitsordet Godkänd)
.

Teaching methods

Simulatorövningar inkluderande obligatoriska övningsuppgifter

Utskriven 24 oktober 2020 kl 17:21