Elektroteknik – Teknisk ritning 1

Kurskod M102104
Studiepoäng 3
Lärandemål

Efter avslutad kurs skall den studerande kunna:
– välja ritformat och skala
– använda korrekta linjetyper för den aktuella ritningen
– välja lämplig vyplaceringsmetod med lämpligt snitt
– måttsätta ritningen enligt funktion, tillverkning och kontroll ( i nämnd prioritetsordning)
– känna till särskilda ritningsmarkeringar och beteckningar
– läsa beteckningar för toleranser och passningar samt använda dem i enkla ritningar
– framställa enkla detaljritningar med ritning för hand, med CAD och plotta ritningar

Innehåll

Ritteknik:
– ritningsformat, skalor
– linjetyper
– vyer, vyplaceringsmetoder och snitt
– måttsättning
– särskilda markeringar, materialbeteckningar, ytjämnhetsbeteckningar och svetsbeteckningar
– beteckningar för toleranser och passningar
– ritningsläsningsövningar

CAD ritning:
– Grundläggande kommandon i Auto-Cad i samband med utförande av övningsuppgifter och ritningar.

Närvaro

Närvaroskyldighet enligt ansvarig lärares direktiv

Vitsordsskala

1-5 (för betygssättning)

Ämnesområde

Maskinteknik

Utbildningsprogram

Utbildningsprogrammet för maskinteknik

Examination

En skriftlig tentamen inkluderande teori- och rituppgifter.
Obligatoriska ritningar i Auto-Cad.

Bedömningskriterier:
I kursen tillämpas de allmänna bedömningsanvisningarna för Högskolan på Åland. Som precisering av de tre
nivåer som beskrivs i bedömningsanvisningarna gäller:
• Tillfredsställande insikter (1-2) kräver att den studerande förstår kursens centrala innehåll och kan tillämpa
sina kunskaper på ett självständigt sätt
• Goda insikter (3-4) kräver att den studerande dessutom kan analysera sina kunskaper i ämnet och sätta dem
i samband med kunskaper på andra områden.
• Utmärkta insikter (5) kräver en mycket god förmåga att tillämpa kunskaperna i ämnet i skiftande
sammanhang och analytiskt kunna hantera kunskaperna och relatera dem till nya kunskaper.

Konstruktiv aktivitet under kursen kan höja vitsordet med ett siffervärde utöver övrig examination.

Kurslitteratur och studiematerial

-Taavola, K. (2021). Ritteknik 2000, faktabok (5. uppl.). Athena lär AB.
-Artikelsamling

Förkunskaper

– basmatematik eller motsvarande
– delar av matematik 1, speciellt polära koordinater

Dokumentering

Kursvitsord noteras i studiekort. 1-5 (Vid validering används vitsordet Godkänd).

Arbetsformer

Föreläsningar, ritövningar för hand i klass, CAD-ritning i datasal och självstudier.

Övrigt

Fördjupade kunskaper inom CAD ges i Teknisk ritning 2 (3D-CAD).

I kursen ingår praktiska moment enligt kursförteckning

Utskriven 30 november 2022 kl 10:02