Elektroteknik – Svenska

Kurskod M001104
Studiepoäng 2
Goals

Efter genomgången kurs skall den studerande:
– kunna skriva rapporter med effektiv tidsanvändning
– känna till de olika stegen i skrivprocessen
– ha goda kunskaper om svenska skrivregler
– ha insikter om betydelsen av bilder och layout för en text
– ha verktyg att analysera vetenskaplig text
– kunna använda källhänvisningar och referatmarkeringar
– kunna skriva en källförteckning

Contents

– språkriktighet
– skrivande av vetenskapliga rapporter
– laborationsrapporter
– referat och sammanställningar
– användning av textbehandlingsprogram
– användning av referenshanteringsprogram

Attendance

Minst 75% närvaro

Grading scale name

VG, G (för betygssättning)

Degree program

Utbildningsprogrammet för maskinteknik

Descriptive assessment

Skriftligt prov. Deltagande i seminarium. Skrivuppgifter.

Material

Skrivguide för Högskolan på Åland

Undervisningsmaterial (högskolan tillhandahåller):

Material i kursrummet på internet

Documentation

Kursvitsord noteras i studiekort. U/G/VG (Vid validering används vitsordet Godkänd).

Teaching methods

Seminarier, skrivuppgifter.

Utskriven 20 oktober 2020 kl 05:49