Elektroteknik – Svenska

Kurskod M001104
Studiepoäng 2
Lärandemål

Efter genomgången kurs skall den studerande:
– kunna skriva rapporter med effektiv tidsanvändning
– känna till de olika stegen i skrivprocessen
– ha goda kunskaper om svenska skrivregler
– ha insikter om betydelsen av bilder och layout för en text
– ha verktyg att analysera vetenskaplig text
– kunna använda källhänvisningar och referatmarkeringar
– kunna skriva en källförteckning

Innehåll

– språkriktighet
– skrivande av vetenskapliga rapporter
– laborationsrapporter
– referat och sammanställningar
– användning av textbehandlingsprogram
– användning av referenshanteringsprogram

Närvaro

Minst 75% närvaro

Vitsordsskala

VG, G (för betygssättning)

Utbildningsprogram

Utbildningsprogrammet för maskinteknik

Examination

Skriftligt prov. Deltagande i seminarium. Skrivuppgifter.

Kurslitteratur och studiematerial

Skrivguide för Högskolan på Åland

Undervisningsmaterial (högskolan tillhandahåller):

Material i kursrummet på internet

Dokumentering

Kursvitsord noteras i studiekort. U/G/VG (Vid validering används vitsordet Godkänd).

Arbetsformer

Seminarier, skrivuppgifter.

Utskriven 09 december 2022 kl 04:01