Elektroteknik – Introduktion till Matlab/Octave

Kurskod E903201
Studiepoäng 2
Lärandemål

Studerande behärskar MATLAB och Octave som verktyg för tekniska beräkningar, implementering av algoritmer samt grundläggande analys och visualisering av mätningar.

Students are comfortable with using MATLAB and Octave as a tool for basic scientific calculations, implementing algorithms and basic analysis and visualization of measurements.

Innehåll

Grunderna i MATLAB/Octave:
– Fönsterhantering, variabler, operationer, vektorer, matriser, script-filer, funktioner, grafer, flödeskontroll, loopar
– Analys och visualisering av mätdata.

Getting started with MATLAB/Octave:
– Windows, variables, operations, arrays, matrices, script-files, functions, graphs, conditional flow, loops
– Analysis and visualization of measurements.

Vitsordsskala

VG, G (för betygssättning)

Ämnesområde

Elektroteknik

Utbildningsprogram

Utbildningsprogrammet för elektroteknik

Examination

Övningar och tentamen/projektuppgift.

Assignments and exam/project assignment

Kurslitteratur och studiematerial

Manualer och andra resurser enligt lärares anvisningar.

Manuals and other online resources.

Pratap, R. (2017). Getting started with MATLAB : a quick introduction for scientists and engineers (7th ed.). Oxford University Press.

Förkunskaper

Arbetsformer

Föreläsningar varvade med interaktiva demonstrationer, exempel och övningar.

Lectures with interactive demonstrations, examples and assignments.

Utskriven 03 december 2022 kl 20:12