Elektroteknik – Eldrifter

Kurskod E120202
Studiepoäng 4
Goals

Efter avslutad kurs skall den studerande:
– förstå elektriska drivsystem och olika apparater för strömriktning, särskilt invertrar och frekvensomriktare
– känna till högspänningskomponenter

Contents

Komponenter i elektriska drivsystem
a) Diod, tyristor triack diack IGCT samt IGBT
b) Tänd och släckkretsar

Strömriktare
a) Strömriktarkopplingar
b) Likriktare och resultatkurvor
c) Glättning och kommutering
d) Spänningsstyv/Strömstyv likriktare
e) Trepulskopplingar
f) Sexpulskoppling med kurvform
g) Crestfaktor samt tolvpulskoppling
h) Styrda likriktare med kurvformer
i) Växelriktare
j) DC-AC switchning
k) HVDC,HVDC-light,UPS
l) Självstyrda växelriktare

Högspänning
a) Högspänningsbrytare och frånskiljare
Halvledarkomponenter inom kraftelektroniken
Fördjupning i skydd, generatorskydd

Attendance

Obligatorisk närvaro vid laborationer.

Grading scale name

VG, G (för betygssättning)

Vocational education and training

Elektroteknik

Degree program

Utbildningsprogrammet för elektroteknik

Descriptive assessment

Godkänd tentamen och godkända laborationsarbeten.

Material

Alfredsson, A. & Jacobsson, K. (red.) (2016). Elkrafthandboken Elmaskiner och elektriska drivsystem. (3. uppl.) Stockholm: Liber.
Enligt föreläsares anvisningar.

Prerequisite

Deltagit i kurserna E105602 Elkraftteknik & elmaskiner, E106602 Elektronik 2, E109602
Styrteknik 1 och E104801 Teoretisk elteknik.

Documentation

Godkänt vitsord noteras i studiekort. U, G, VG (Vid validering används vitsordet Godkänd)

Teaching methods

Föreläsningar, räkneövningar, grupparbete och laborationer.

Utskriven 29 oktober 2020 kl 21:34