Elektroteknik – Övningar i maskinrumssimulator 4

Kurskod E118202
Studiepoäng 3
Goals

Efter avslutad kurs skall den studerande ha förstärkta kunskaper beträffande drift
av maskinanläggningar för fartyg, med speciell inriktning mot fartygsel- och
fartygsautomationsteknik.

Contents

– Grundläggande reglertekniska övningar för olika fartygssystem
– Kombinatorsystem
– Manöversystem för framdrivningsmaskineri kopplat till fast propeller
– Generatorautomation
– Pumpautomation
– Alarm- och säkerhetssystem
– Grundläggande kyltekniska övningar
– Operativ drift med olika simulatormodeller
– Scenarios och driftstörningar

Attendance

Obligatorisk närvaro

Grading scale name

VG, G (för betygssättning)

Vocational education and training

Elektroteknik

Degree program

Utbildningsprogrammet för elektroteknik

Descriptive assessment

Examination genom kontinuerlig utvärdering, uppkörningsprov samt obligatoriska
övningsuppgifter

Material

Artikelsamling
Uppgiftsbeskrivning

Undervisningsmaterial (högskolan tillhandahåller):

Maskinrumssimulatorer, artikelsamling, uppgiftsbeskrivning

Prerequisite

Övningar i maskinrumssimulator 1, Övningar i maskinrumssimulator 2, Övningar i
maskinrumssimulator 3

Documentation

Kursvitsord noteras i studiekort. U, G, VG (Vid validering används vitsordet Godkänd).

Teaching methods

Simulatorövningar inkluderande obligatoriska övningsuppgifter

Utskriven 28 oktober 2020 kl 14:13