Elektroteknik – Elektronik 2

Kurskod E106602
Studiepoäng 3
Goals

Efter avslutad kurs skall den studerande behärska metoder för analys och syntes av kraftelektronikkretsar.
Kursen kompletterar även kursen Elektronik 1.

Contents

– Principfunktion för kraftelektronikkomponenter
– Spänningsaggregat.
– Effektförstärkare
– Likriktare, växelriktare
– Filterkretsar
– Optoelektronik

Attendance

Obligatorisk närvaro i laborationer.

Grading scale name

VG, G (för betygssättning)

Vocational education and training

Elektroteknik

Degree program

Utbildningsprogrammet för elektroteknik

Descriptive assessment

Skriftliga prov. Laborationsarbeten.

Material

Molin, B. (2001). Analog elektronik. Lund : Studentlitteratur. 533 s.

Elkrafthandboken. Elmaskiner. (2002). 2. uppl. Stockholm : Liber. 470 s.

Artikelsamling.

Prerequisite

Deltagit i kursen E106501 Elektronik 1.

Documentation

Kursvitsord noteras i studiekort. U, G, VG (Vid validering används vitsordet Godkänd).

Teaching methods

Föreläsningar, räkneövningar, laborationer, simulering.

Utskriven 29 oktober 2020 kl 16:35