Elektroteknik – Fysik 2

Kurskod E005205
Studiepoäng 5
Goals

Efter avslutad kurs skall den studerande ha en grundlig kännedom om begrepp, lagar och räknemetoder, samt experimentella metoder, inom mekanik av partikelsystem och stela kroppar, svängningslära, vågrörelselära samt magnetism.

Contents

– Partikelsystem:
masscentrum, rörelsemängd, rörelsemängdskonservering, impuls och elastiska och inelastiska kollisioner
– Stela kroppar:
stela kroppars rotation och rullning, tröghetsmoment, kraftmoment, rotationsdynamik, rörelsemängdsmoment, konservering av rörelsemängdsmoment
– Statik:
jämvikt och jämviktsvillkor, elasticitet
– Svängningslära:
Harmoniska svängningar, energi, pendlar. Dämpade och tvungna harmoniska svängningar, resonans
– Vågrörelselära:
Transversella och longitudinella vågor, energi. Superposition, interferens, stående vågor, resonans
– Elektricitet och magnetism:
Halvledare, supraledare
Magnetiska material, dia-, para- och ferromagnetism, hysteres

Attendance

Enligt lärarens anvisningar

Grading scale name

VG, G (för betygssättning)

Vocational education and training

Elektroteknik

Degree program

Utbildningsprogrammet för elektroteknik

Descriptive assessment

Skriftliga prov
Inlämningsuppgifter
Laborationsrapporter

Material

– Av läraren utdelad material
– Young, H.D., Freedman, R.A., Ford, A.L. (2014). Sears and Zemansky’s university physics: with modern physics technology update. (13th ed., int.ed.). Boston: Pearson Education.
eller
– Knight, R.D. (2017). Physics for scientists and engineers: a strategic approach with modern physics. (4th ed., global ed.). Boston: Pearson Education
eller
– Walker, J. (2011). Principles of Physics: international student version. ( 9th ed.). John Wiley & Sons, Inc.

Prerequisite

Fysik 1

Documentation

Godkänt vitsord noteras i studiekort. U, G, VG (Vid validering används vitsordet Godkänd)

Teaching methods

Föreläsningar, demonstrationer, övningar
Inlämningsuppgifter, självstudier
Laborationer

Utskriven 25 oktober 2020 kl 16:35