Elektroteknik – Fysik 1

Kurskod E005104
Studiepoäng 6
Lärandemål

Efter avslutad kurs skall den studerande ha en grundlig kännedom om begrepp, lagar och räknemetoder, samt experimentella metoder, inom mekanik för partiklar, elektricitet och magnetism, värmelära.

Innehåll

– Partiklar:
fysikens metoder, fysikaliska storheter och enheter, storleksordning och uppskattning, rörelse längs en rät linje, rörelse i två eller tre dimensioner, Newtons rörelselagar, tillämpningar på Newtons lagar, arbete och kinetisk energi, potentialenergi och energikonservering
– Elektricitet och magnetism:
elektrostatisk kraft, Coulombs lag, elektriskt fält, Gauss lag, elektrisk potential och potentiell energi, kapacitans, elektrisk ström och resistans, RC-kretsar, magnetisk fält, magnetisk kraft, magnetisk kraftmoment, Bio-Savarts lag, Amperes lag, spolar, Faradays lag, Lenz lag, induktion, självinduktion, ömsesidig induktion
– Värmelära:
temperatur och termisk jämvikt, värme, termisk expansion, värmeabsorption och specifikt värme, fasövergångar, arbete och inre energi, termodynamiken första lag, värmeöverföringsmekanismer (ledning, konvektion, strålning, Stefan-Boltzmanns lag

Närvaro

Obligatorisk närvaro.

Vitsordsskala

VG, G (för betygssättning)

Ämnesområde

Elektroteknik

Utbildningsprogram

Utbildningsprogrammet för elektroteknik

Examination

Skriftliga prov, inlämningsuppgifter.
Laborationsrapporter.

Kurslitteratur och studiematerial

Young, H.D., Freedman, R.A., Ford, A.L. (2014). Sears and Zemansky’s university physics: with Modern Physics Technology Update. (int. ed. of 13th ed.). Boston: Pearson Education.
eller
Knight, R.D. (2017). Physics for Scientists and Engineers: A Strategic Approach with Modern Physics. (global ed. 4th ed.). Boston: Pearson Education
eller
Halliday, Resnick, Walker J. (2011). Principles of Physics. (int. stud. vers. 9th ed.). Hoboken: John Wiley & Sons, Inc.

Förkunskaper

Baskurs i matematik, Matematik 1

Dokumentering

Godkänt vitsord noteras i studiekort. U, G, VG (Vid validering används vitsordet Godkänd).

Arbetsformer

Föreläsningar, demonstrationer, övningar.
Hemuppgifter, inlämningsuppgifter, självstudier.
Laborationer.

Utskriven 08 december 2023 kl 02:12