Elektroteknik – Matematik 4

Kurskod E004404
Studiepoäng 5
Lärandemål

Lärokursens mål är att ge den studerande ”ingenjörsmatematisk allmänbildning” så att den studerande dels får förutsättningar att studera andra ämnen, i vilka matematik är ett fundamentalt hjälpmedel, dels kan matematiskt behandla tekniska problem i sin framtida yrkesutövning.

Den studerande bör efter avslutade studier kunna tillämpa matematik i olika uppgifter inom sin egen bransch, kunna ta del av branschens litteratur och av text som använder matematiskt framställningssätt, samt kunna kommunicera med andra personer verksamma i likartade uppgifter.
I övriga läroämnen behövs matematik för utförande av olika beräkningsuppgifter. En smidig användning av matematiska metoder i andra läroämnen förutsätter att den studerande förstått de matematiska grunderna.

Innehåll

Differentialekvationer:
– Separabla differentialekvationer
– Linjära första och andra ordningens differentialekvationer
– Lösningsmetoder: variabelseparering, integrerande faktor, karakteristiska ekvationen
– Icke-linjära DE, numerisk lösning (Euler, Runge-Kutta)
– System av differentialekvationer
– Tillämpningar
Implicit derivering
Integraltransformationer:
– Laplacetransform och dess användning
– Fourierserier och Fouriertransform

Närvaro

Enligt lärarens anvisningar

Vitsordsskala

VG, G (för betygssättning)

Ämnesområde

Elektroteknik

Utbildningsprogram

Utbildningsprogrammet för elektroteknik

Examination

Skriftliga prov, kontrollskrivningar samt inlämningsuppgifter

Kurslitteratur och studiematerial

– Föreläsningsanteckningar
– Av läraren utdelat övnings- och kompletteringsmaterial
– Croft, A. (red.) (2013). Engineering Mathematics: a foundation for electronic, electrical, communications and systems engineers. 4th ed. Harlow: Pearson. 961 s.
– Alfredsson, L. (2013). Matematik 5000. Kurs 4 blå, Lärobok. Stockholm: Natur och Kultur. 310 s.
– Alfredsson, L. (2015). Matematik 5000. Kurs 5 blå, Lärobok. 2. uppl. Stockholm: Natur och Kultur. 304 s.

Förkunskaper

Godkänt vitsord i kurserna Matematik 1, Matematik 2 och Matematik 3.

Dokumentering

Godkänt vitsord noteras i studiekort. U, G, VG (Vid validering används vitsordet Godkänd)

Arbetsformer

Föreläsningar, övningsuppgifter, hemuppgifter

Övrigt

Godkänt vitsord i denna kurs är förkunskapskrav för Matematik 5: E004502

Utskriven 30 september 2023 kl 21:58