Elektroteknik – Matematik 1

Kurskod E004104
Studiepoäng 5
Lärandemål

Lärokursens mål är att ge den studerande ”ingenjörsmatematisk allmänbildning” så att den studerande dels får förutsättningar att studera andra ämnen, i vilka matematik är ett fundamentalt hjälpmedel, dels kan matematiskt behandla tekniska problem i sin framtida yrkesutövning.

Den studerande bör efter avslutade studier kunna tillämpa matematik i olika uppgifter inom sin egen bransch, kunna ta del av branschens litteratur och av text som använder matematiskt framställningssätt, samt kunna kommunicera med andra personer verksamma i likartade uppgifter.
I övriga läroämnen behövs matematik för utförande av olika beräkningsuppgifter. En smidig användning av matematiska metoder i andra läroämnen förutsätter att den studerande förstått de matematiska grunderna.

Innehåll

Algebra:
– Potenser och rötter
– Polynom, kvadratiska ekvationer, rotekvationer
– Rotekvationer
– Likheter och olikheter
– Bråkräkning
– Algebraiska bråk (Faktorisering, partialbråksuppdelning)
– Logaritmer och logaritmlagar
Funktioner:
– Funktionsbegrepp, graf av en funktion, invers funktion, sammansatta funktioner
– Vanliga funktioner: polynomfunktioner, rationella funktioner, exponentialfunktioner, logfunktioner
– Trigonometriska och hyperboliska funktioner
Koordinatsystem:
– Kartesiska, polära, cylindriska och sfäriska Koordinater
Komplexa tal:
– Komplexa tal i algebraisk och polär form, visarform och exponentialform
– Räkneoperationer, potenser och rötter
– Polynomekvationer, grafer med komplexvärdiga funktioner,
– Tillämpningar inom eltekniken

Närvaro

Enligt lärarens anvisningar

Vitsordsskala

VG, G (för betygssättning)

Ämnesområde

Elektroteknik

Utbildningsprogram

Utbildningsprogrammet för elektroteknik

Examination

Skriftliga prov, kontrollskrivningar samt inlämningsuppgifter

Kurslitteratur och studiematerial

– Föreläsningsanteckningar
– Av läraren utdelat övnings- och kompletteringsmaterial
– Croft, A. (red.) 2013. Engineering mathematics: a foundation for electronic, electrical, communications and systems engineers. 4th ed. Harlow: Pearson. 961 s.
– Alfredsson, L. (2012). Matematik 5000. Kurs 3c blå, Lärobok. Stockholm: Natur och Kultur. 288 s.
ELLER
– Alfredsson, L. (2014). Matematik 5000. Kurs 3c blå, Basåret. Lärobok. Stockholm: Natur och Kultur. 416 s.
– Alfredsson, L. (2013). Matematik 5000. Kurs 4 blå, Lärobok. Stockholm: Natur och Kultur. 310 s.

Dokumentering

Godkänt vitsord noteras i studiekort. U, G, VG (Vid validering används vitsordet Godkänd)

Arbetsformer

Föreläsningar, övningsuppgifter, hemuppgifter

Övrigt

Godkänt vitsord i denna kurs är förkunskapskrav för Matematik 2: E004204

Utskriven 08 december 2023 kl 01:13