Elektroteknik – FRB - Fast Rescue Boat

Kurskod S3857013
Studiepoäng 1 1/2
Lärandemål

Färdighet enligt STCW Manila konventionen sektion A-VI/2 , tabell A-VI/2-2

Innehåll

Konstruktion och utrustning för snabba beredskapsbåtar
Underhåll, nödreparationer, fyllning, tömning av upplåsbara sektioner
Internationella och nationella bestämmelser
Dävertarrangemang och dess hantering
Användning och begränsningar för vinschar, bromsar och painter etc.
Säkerhet vid sjösättning och upptagning
Handhavande av snabba beredskapsbåtar vid sjösättning och upptagning
Färdigställande av FRB och utrustning för omedelbar användning
Särskilda egenskaper, möjligheter och begränsningar med FRB
Kunskap och övning i att räta upp kantrad båt
Manöveregenskaper och manövrering vid olika väderförhållanden
Navigations- och säkerhetsutrustning i FRB
Sökmönster och miljöförhållanden vid dess utförande
Hantering av motor och kringutrustning

Närvaro

Obligatorisk närvaro

Vitsordsskala

Tvågradig skala (Godkänd/Underkänd)

Ämnesområde

Sjöfart

Utbildningsprogram

Utbildningsprogrammet för sjöfart

Examination

Skriftligt prov och bedömning av aktivitet under övningarna.

Kurslitteratur och studiematerial

Artikelsamling.

Undervisningsmaterial (högskolan tillhandahåller):

Relevant utrustning vi sjösäkerhetscentret

Förkunskaper

Kursdeltagare bör förevisa kopia av livbåtsmansintyg vid kursstart

Dokumentering

Över godkänd kurs ge kursintyg och kursvitsord införs i studiekortet. Godkänd eller underkänd.

Arbetsformer

Föreläsningar och praktiska övningar

Övrigt

Kursintyget berättigar till ett FRB-certifikat. Vid anhållan hos sjöfartsverket om certifikat bör läkarintyg medsändas.
Deltagande i kursen bekostas av den studerande.

Utskriven 03 december 2022 kl 22:15