Elektroteknik – Övningar i maskinrumssimulator 1

Kurskod M111105
Studiepoäng 4
Lärandemål

Efter avslutad kurs skall den studerande ha:
– grundläggande kunskap om fartygs maskinsystem och aktuell terminologi.
– förmåga att förstå olika delsystems uppbyggnad och funktion samt deras uppgift och inverkan i en fullständig fartygsmaskinanläggning.
– kunskap att starta upp en maskinanläggning från grunden samt klara av en manuell infasning.
– Kursen motsvarar STCW A/III-4 i tillämpliga delar.

Innehåll

Simulatoranläggningens uppbyggnad, funktion och hantering
Uppstart och normal drift av olika komponenter och system:
– Fartygets elsystem, elproduktion, infasning
– Huvudmotorsystem
– Framdrivningssytem och kraftöverföring
– Övrig utrustning
Uppstart och normal drift av fartygets hela maskinanläggning

Närvaro

Obligatorisk närvaro

Vitsordsskala

VG, G (för betygssättning)

Ämnesområde

Maskinteknik

Utbildningsprogram

Utbildningsprogrammet för maskinteknik

Examination

Examination genom kontinuerlig utvärdering, uppkörningsprov samt obligatoriska
övningsuppgifter

Kurslitteratur och studiematerial

Artikelsamling
Uppgiftsbeskrivning

Undervisningsmaterial (högskolan tillhandahåller):

Maskinrumssimulatorer, artikelsamling, uppgiftsbeskrivning

Dokumentering

Kursvitsord noteras i studiekort
. U, G, VG (Vid validering används vitsordet Godkänd)
.

Arbetsformer

Simulatorövningar inkluderande obligatoriska övningsuppgifter

Utskriven 01 oktober 2023 kl 22:50