Elektroteknik – Fartygsdieselmotorer 1

Kurskod M110404
Studiepoäng 3
Lärandemål

Efter avslutad kurs skall den studerande:
– behärska de faktorer och övriga samband som inverkar på säker och
ekonomisk drift av fartygs dieselmotorer
Efter erforderlig praktik behärskar den studerande att självständigt ansvara för
drift och underhåll av fartygets huvud- och hjälpmaskineri

Innehåll

– Dieselmotorns kretsprocesser och verkningsgrader
– Förbränningsförloppet och bränslen
– Gasväxling och turboladdning
– Grunderna för energiåtervinning i avgasvärme
– Vevrörelsens krafter och moment
– Masskrafter och balansering
– Svänghjul och torsionssvängningar
– Kritisk rotationsfrekvens och svängningsdämpning
– Miljöbelastning och avgasrening
– Berörda myndigheters bestämmelser

Närvaro

Närvaroskyldighet gäller demonstrationer, övningar och studiebesök.

Vitsordsskala

VG, G (för betygssättning)

Ämnesområde

Maskinteknik

Utbildningsprogram

Utbildningsprogrammet för maskinteknik

Examination

Kursen tenteras skriftligen i två delar
För godkänt vitsord krävs godkänd övningsuppgift enligt lärares direktiv

Kurslitteratur och studiematerial

Alvarez, H. (2003). Energiteknik (D. 1). Lund: Studentlitteratur. 672 s.
Alvarez, H. (2003). Energiteknik (D. 2). Lund: Studentlitteratur. s. 673-1298.
Berörda kapitel i Kees Kuiken (2007) Dieselengines I och II.
Sammanställning av föreläsningsunderlag
Artikelsämling

Undervisningsmaterial (högskolan tillhandahåller):

Maskinrumssimulator
Maskinlaboratoriets dieselmotorer

Förkunskaper

Förbränningsmotorer

Dokumentering

Kursvitsord noteras i studiekort. U, G, VG (Vid validering används vitsordet Godkänd)
.

Arbetsformer

Föreläsningar och räkneövningar, övningsuppgift
Demonstration av uppbyggnad med hjälp av maskinlaboratoriets dieselmotorer

Övrigt

Kursen ansluter till övningar i maskinrumssimulator 2 samt kursen i
fartygsmaskiner.

I kursen ingår praktiska moment enligt kursförteckning.

I kursen ingår praktiska moment enligt kursförteckning

Utskriven 03 december 2022 kl 20:58