Elektroteknik – Energiteknik

Kurskod E902201
Studiepoäng 4
Lärandemål

Efter avslutad kurs ska den studerande kunna:
– övergripande beskriva olika energiomvandlingsprocesser
– övergripande beskriva distribution av fjärrvärme, fjärrkyla och el

After completing the course the student should be able to:
– describe general principles of different energy conversion processes
– describe general principles of district heating, district cooling and electricity transfer systems

Innehåll

Grundläggande kunskap om:
Vattenånga
Värmeöverföring
Förbränning
Ångpannor
Ångturbiner
Gasturbiner
Förbränningsmotorer
Värmepumpar och kylmaskiner
Olika kraftverksprocesser (kondenskraftverk, mottryckskraftverk, kraftvärmeverk, gasturbinkraftverk, kombikraftverk)
Produktion och distribution av fjärrvärme, fjärrkyla och el
Lagring av energi

Basic knowledge of:
Steam
Heat transfer
Combustion
Steam boilers
Steam turbines
Gas turbines
Internal combustion engines
Heat pumps and refrigeration
Different power plant processes
Production and distribution of district heating, district cooling and electricity
Storage of energy

Närvaro

Närvaroskyldighet enligt lärares anvisningar
According to teachers instructions

Vitsordsskala

VG, G (för betygssättning)

Ämnesområde

Elektroteknik

Utbildningsprogram

Utbildningsprogrammet för elektroteknik

Examination

Godkänd skriftlig tentamen och godkända uppgifter
Written exam and assignments

Kurslitteratur och studiematerial

Alvarez, H. (2006). Energiteknik D. 1 (3. uppl. el. tidigare). Studentlitteratur.
Alvarez, H. (2006). Energiteknik D. 2 (3. uppl. el. tidigare). Studentlitteratur.
Artikelsamling

Förkunskaper

Matematik 1
Matematik 2
Fysik 1
Teknisk kemi

Dokumentering

Godkänt vitsord noteras i studiekort. VG, G, U (Vid validering används vitsordet Godkänd).
Passed grade noted in study register

Arbetsformer

Föreläsningar, övningar, självstudier, inlämningsuppgifter
Lectures, exercises, self studies, assignments

Utskriven 08 december 2023 kl 00:49