Elektroteknik – Fartygsteori

Kurskod E125101
Studiepoäng 5
Goals

Efter avslutad kurs skall den studerande ha insikt i fartygstekniksbegrepp och nomenklatur för att kunna kommunicera på rätt sätt i vardagen och i krissituationer ombord på fartyg både på engelska och svenska.
Huvudsyftet med kursen är att få allmän kännedom om fartygets designkriterier och vad ett sjövärdigt fartyg skall klara av vid eventuell skada. Dessa insikter skall hjälpa individen att bistå vid beslutsgången i nödsituationer ombord.

Contents

– Fartygstyper, allmänt
– Fartygets huvuddimensioner samt dödvikt, egenvikt och dräktighet
– Fartygets huvudritningar och systemscheman för huvudmaskineriet
– Skrovets uppbyggnad och belastningar
– Skrovhaverier och faktorer som försvagar skrovet
– huvud- och hjälpmaskineriets huvudtyper med olika typer propulsion
– Nationella och internationella bestämmelser såsom klass, IMO, SOLAS, MARPOL, Sjöfartsstyrelsen samt förordningar
– Brandskydd, brandsektionering och brandkonstruktion (SOLAS brandklasser)

Initialstabilitet
– tyngdpunkt
– metacentrum
– metacenterhöjd, minimum GM
– hydrostatiska data och deras användning
– fria vätskeytors inverkan på stabiliteten
– tanktabeller och deras användning
– djupgåendets förändring vid densitetsförändring
– långskeppsstabilitet, trimberäkningar
– Krängnings- och rullningsprov

Stabilitet vid stora krängningsvinklar
– den rätande hävarmen (GZ)
– dynamisk stabilitet, dynamiska stabilitetskurvan
– förändring i stabiliteten vid läckage och lämpliga motåtgärder

Stabilitetsregler
– intakt
– läckage (roro-passagerarfartyg / lastfartyg)

Påkänningar i skrovet
– tvärkraft och böjmoment i skrovbalken med resulterande stress och utmattning
– hur barlast-, last och bunkerhantering påverkar fartygets stabilitet, trim och stressnivåer i skrovet

Stabilitetsprogram / lastdatorer/ Power predicton – ombord
– Effektbehov och ”shallow water effect”

Attendance

Enligt lärarens anvisningar

Grading scale name

VG, G (för betygssättning)

Vocational education and training

Elektroteknik

Degree program

Utbildningsprogrammet för elektroteknik

Descriptive assessment

Två skriftliga tentamina.

Material

Artikelsamling
Åsgård, M. (2008). Trim, stabilitet och stress 1. Kompendium. Mariehamn: Högskolan på Åland. 75 s.
Åsgård, M. (2002). Fartygsstabilitet i intakt och skadad kondition. Kompendium. Mariehamn: Högskolan på Åland

Undervisningsmaterial (högskolan tillhandahåller):

Datorprogram

Documentation

Kursvitsord noteras i studiekort. U, G, VG (Vid validering används vitsordet Godkänd).

Teaching methods

Föreläsningar, övningar, laborationer med fartygsmodell. Obligatoriskt studiebesök ombord på fartyg och större skeppsbyggnadsvarv.
Övningar i maskinrumsimulator-läckscenario, samkörning med bryggsimulator

Utskriven 23 oktober 2020 kl 00:41