Elektroteknik – Eldrifter

Kurskod E120202
Studiepoäng 4
Lärandemål

Efter avslutad kurs skall den studerande:
– förstå elektriska drivsystem och olika apparater för strömriktning, särskilt invertrar och frekvensomriktare
– känna till högspänningskomponenter

Innehåll

Komponenter i elektriska drivsystem
a) Diod, tyristor triack diack IGCT samt IGBT
b) Tänd och släckkretsar

Strömriktare
a) Strömriktarkopplingar
b) Likriktare och resultatkurvor
c) Glättning och kommutering
d) Spänningsstyv/Strömstyv likriktare
e) Trepulskopplingar
f) Sexpulskoppling med kurvform
g) Crestfaktor samt tolvpulskoppling
h) Styrda likriktare med kurvformer
i) Växelriktare
j) DC-AC switchning
k) HVDC,HVDC-light,UPS
l) Självstyrda växelriktare

Högspänning
a) Högspänningsbrytare och frånskiljare
Halvledarkomponenter inom kraftelektroniken
Fördjupning i skydd, generatorskydd

Närvaro

Obligatorisk närvaro vid laborationer.

Vitsordsskala

VG, G (för betygssättning)

Ämnesområde

Elektroteknik

Utbildningsprogram

Utbildningsprogrammet för elektroteknik

Examination

Godkänd tentamen och godkända laborationsarbeten.

Kurslitteratur och studiematerial

Alfredsson, A. & Jacobsson, K. (red.) (2016). Elkrafthandboken Elmaskiner och elektriska drivsystem. (3. uppl.) Stockholm: Liber.
Enligt föreläsares anvisningar.

Förkunskaper

Deltagit i kurserna E105602 Elkraftteknik & elmaskiner, E106602 Elektronik 2, E109602
Styrteknik 1 och E104801 Teoretisk elteknik.

Dokumentering

Godkänt vitsord noteras i studiekort. U, G, VG (Vid validering används vitsordet Godkänd)

Arbetsformer

Föreläsningar, räkneövningar, grupparbete och laborationer.

Utskriven 06 december 2023 kl 07:37