Elektroteknik – Mätteknik 1

Kurskod E107102
Studiepoäng 2
Goals

Efter avslutad kurs skall den studerande:
– ha teoretiska kunskaper om mätprinciper, mätmetoder och elektriska mätinstrument samt färdigheter att använda instrument.
– känna till säkerhetsföreskrifter för mätningar på elektriska kretsar och kunna vidta riktiga åtgärder vid olycksfall i elarbeten.

Contents

– Mätning av elektriska storheter och andra storheter i elektriska kretsar
– Analoga, digitala och registrerande instrument
– Mätbryggor
– Mätnoggrannhet
– Störningar
– Kalibrering
– Säkerhetsföreskrifter, elolyckor

Attendance

Obligatorisk närvaro vid laborationer.

Grading scale name

VG, G (för betygssättning)

Vocational education and training

Elektroteknik

Degree program

Utbildningsprogrammet för elektroteknik

Descriptive assessment

Skriftliga prov. Laborationsarbeten.

Material

Artikelsamlingar.

Prerequisite

Deltagit i kursen Teoretisk elteknik 1, Fysik baskurs, Fysik 1.

Documentation

Kursvitsord noteras i studiekort. U, G, VG (Vid validering används vitsordet Godkänd).

Teaching methods

Föreläsningar, laborationer.

Utskriven 23 oktober 2020 kl 00:07