Elektroteknik – Mätteknik 1

Kurskod E107102
Studiepoäng 2
Lärandemål

Efter avslutad kurs skall den studerande:
– ha teoretiska kunskaper om mätprinciper, mätmetoder och elektriska mätinstrument samt färdigheter att använda instrument.
– känna till säkerhetsföreskrifter för mätningar på elektriska kretsar och kunna vidta riktiga åtgärder vid olycksfall i elarbeten.

Innehåll

– Mätning av elektriska storheter och andra storheter i elektriska kretsar
– Analoga, digitala och registrerande instrument
– Mätbryggor
– Mätnoggrannhet
– Störningar
– Kalibrering
– Säkerhetsföreskrifter, elolyckor

Närvaro

Obligatorisk närvaro vid laborationer.

Vitsordsskala

VG, G (för betygssättning)

Ämnesområde

Elektroteknik

Utbildningsprogram

Utbildningsprogrammet för elektroteknik

Examination

Skriftliga prov. Laborationsarbeten.

Kurslitteratur och studiematerial

Artikelsamlingar.

Förkunskaper

Deltagit i kursen Teoretisk elteknik 1, Fysik baskurs, Fysik 1.

Dokumentering

Kursvitsord noteras i studiekort. U, G, VG (Vid validering används vitsordet Godkänd).

Arbetsformer

Föreläsningar, laborationer.

Utskriven 08 december 2023 kl 01:50