Elektroteknik – Elkraftteknik & elmaskiner

Kurskod E105602
Studiepoäng 4
Lärandemål

Efter avslutad kurs skall den studerande ha grundkunskaper i uppbyggnad och
driftegenskaper för elmaskiner och andra komponenter för industriella och marina
elkraftsystem.

Innehåll

Transformatorns konstruktion och egenskaper. Grundläggande beräkningar
Asynkronmotorns egenskaper och funktioner
Synkronmaskinens grunder, Magnetiseringskretsar, AVR kort, Generatorskydd, Infasutrustningar
Övriga elmotorer
Terminologi om olika skydd med inriktning på selektivitet
Lastbrytare, kompaktbrytare luftbrytare samt lastfrånskiljare

Närvaro

Obligatorisk närvaro vid laborationer.

Vitsordsskala

VG, G (för betygssättning)

Ämnesområde

Elektroteknik

Utbildningsprogram

Utbildningsprogrammet för elektroteknik

Examination

Godkänd tentamen och godkända laborationsarbeten.

Kurslitteratur och studiematerial

Alfredsson, A. & Jacobsson, K. (red.) (2016). Elkrafthandboken Elmaskiner och elektriska drivsystem. (3. uppl.) Stockholm: Liber.
Enligt föreläsares anvisningar.

Förkunskaper

Deltagit i kurserna E104801 Teoretisk elteknik 1, E005104 Fysik 1

Dokumentering

Kursvitsord antecknas i studiekortet.
U, G och VG (Vid validering används vitsordet Godkänd).

Arbetsformer

Föreläsningar, räkneövningar och laborationer.

Övrigt

I kursen ingår praktiska moment enligt kursförteckning

Utskriven 30 september 2023 kl 21:49