Elektroteknik – Elkraftteknik & elmaskiner

Kurskod E105602
Studiepoäng 4
Goals

Efter avslutad kurs skall den studerande ha grundkunskaper i uppbyggnad och
driftegenskaper för elmaskiner och andra komponenter för industriella och marina
elkraftsystem.

Contents

Transformatorns konstruktion och egenskaper. Grundläggande beräkningar
Asynkronmotorns egenskaper och funktioner
Synkronmaskinens grunder, Magnetiseringskretsar, AVR kort, Generatorskydd, Infasutrustningar
Övriga elmotorer
Terminologi om olika skydd med inriktning på selektivitet
Lastbrytare, kompaktbrytare luftbrytare samt lastfrånskiljare

Attendance

Obligatorisk närvaro vid laborationer.

Grading scale name

VG, G (för betygssättning)

Vocational education and training

Elektroteknik

Degree program

Utbildningsprogrammet för elektroteknik

Descriptive assessment

Godkänd tentamen och godkända laborationsarbeten.

Material

Alfredsson, A. & Jacobsson, K. (red.) (2016). Elkrafthandboken Elmaskiner och elektriska drivsystem. (3. uppl.) Stockholm: Liber.
Enligt föreläsares anvisningar.

Prerequisite

Deltagit i kurserna E104801 Teoretisk elteknik 1, E005104 Fysik 1

Documentation

Kursvitsord antecknas i studiekortet.
U, G och VG (Vid validering används vitsordet Godkänd).

Teaching methods

Föreläsningar, räkneövningar och laborationer.

Utskriven 31 oktober 2020 kl 23:26