Elektroteknik – Elritning

Kurskod E101502
Studiepoäng 3
Lärandemål

Efter avslutad kurs skall den studerande kunna tolka och på ett principiellt plan uppgöral teknisk dokumentation som används för el-, elektronik-, alarm-, kommunikations- och automationssystem inom fartygsområdet.
Ha fått en förståelse för skillnader mellan installationssätt i olika miljöer och framförallt i fartygsmiljön.

Innehåll

– Ritstandarder eller den stora variationen av olika sätt att rita.
– Symboler, ritteknik och metoder samt övriga dokument
– Att kunna tyda olika typer av ritningar
– CAD-elritning (planritning, scheman, centraler och listor på materiel samt CAD-programmets anpassning till fartygsmiljön)
– speciella krav på hur fartygens olika elsystem är konstruerade och därmed översiktlig orientering om installationsmaterial.
– Entreprenaders olika skeenden och krav på entreprenörer och konsulter.

Närvaro

Närvaroskyldighet enligt ansvarig lärares direktiv

Vitsordsskala

VG, G (för betygssättning)

Ämnesområde

Elektroteknik

Utbildningsprogram

Utbildningsprogrammet för elektroteknik

Examination

Inlämningsuppgifter i Classroom

Kurslitteratur och studiematerial

-Relevanta standarder och CAD-manualer enligt lärarens anvisningar.
-PC och CAD-program
D1-2017 Handbok om byggnaders elinstallationer. 9. uppl. ISBN: 9789522312440

Referenslitteratur:
SFS-käsikirja 600-1-1:2018:sv Lågspänningselinstallationer. Del 1-1: Allmänna krav (SFS 6000 delarna 1 – 6)
SFS-käsikirja 600-1-2:2018:sv Lågspänningselinstallationer. Del 1-2: Installationer i specialutrymmen och tilläggskrav (SFS 6000 delarna 7 – 8)
SFS-käsikirja 601:2018:sv Högspänningselintallationer och luftledningar

Förkunskaper

M102103 Teknisk ritning 1

Dokumentering

Kursvitsord noteras i studiekort. VG, G, U (Vid validering används vitsordet Godkänd).

Arbetsformer

Föreläsningar, handledda CAD-övningsarbeten i klass, inlämningsuppgifter.

Utskriven 16 september 2019 kl 17:06