Elektroteknik – Fysik 3

Kurskod E005304
Studiepoäng 5
Lärandemål

Efter avslutad kurs skall den studerande ha en fördjupad kännedom om begrepp, lagar och räknemetoder, samt experimentella metoder, inom hydrodynamik, akustik, termodynamik, elektricitet och optik.

Innehåll

– Hydrodynamik:
Fluider, densitet och tryck, tryckmätning. Hydrostatik, Pascals princip, Arkimedes’ princip. Kontinuitetsekvationen, Bernoullis ekvation
– Akustik:
Ljudvågor, ljudhastighet, interferens. Intensitet och ljudnivå, övertoner, svävningar. Doppler-effekten
– Termodynamik:
Kinetisk gasteori, adiabatisk expansion. Entropi, termodynamikens andra lag, värmemaskiner, kylmaskiner, statistisk mekanik
– Elektricitet och magnetism:
Förskjutningsström, Maxwells ekvationer
Elektromagnetiska svängningar, växelströmmar, transformatorer. Elektromagnetiska vågor, polarisation, reflektion, refraktion, dispersion
– Optik:
Bilder, speglar, linser, optiska instrument. Interferens, diffraktion, koherens, intensitet, fasförskjutning

Närvaro

Enligt lärarens anvisningar

Vitsordsskala

VG, G (för betygssättning)

Ämnesområde

Elektroteknik

Utbildningsprogram

Utbildningsprogrammet för elektroteknik

Examination

Skriftliga prov
Inlämningsuppgifter
Laborationsrapporter

Kurslitteratur och studiematerial

– Av läraren utdelad material
– Young, H.D., Freedman, R.A., Ford, A.L. (2014). Sears and Zemansky’s university physics: with modern physics technology Update. (13th ed., int. ed.). Boston: Pearson Education.
eller
– Knight, R.D. (2017). Physics for scientists and engineers: a strategic approach with modern physics. (4th ed., global ed.). Boston: Pearson Education
eller
– Walker, J. (2011). Principles of physics. (9th ed., int. stud. vers.). John Wiley & Sons, Inc.

Förkunskaper

Fysik 1 och Fysik 2

Dokumentering

Godkänt vitsord noteras i studiekort. U, G, VG (Vid validering används vitsordet Godkänd).

Arbetsformer

Föreläsningar, demonstrationer, övningar.
Inlämningsuppgifter, självstudier.
Laborationer

Övrigt

I kursen ingår praktiska moment enligt kursförteckning

Utskriven 08 december 2023 kl 02:24