Elektroteknik – Fysik 2

Kurskod E005205
Studiepoäng 5
Lärandemål

Efter avslutad kurs skall den studerande ha en grundlig kännedom om begrepp, lagar och räknemetoder, samt experimentella metoder, inom mekanik av partikelsystem och stela kroppar, svängningslära, vågrörelselära samt magnetism.

Innehåll

– Partikelsystem:
masscentrum, rörelsemängd, rörelsemängdskonservering, impuls och elastiska och inelastiska kollisioner
– Stela kroppar:
stela kroppars rotation och rullning, tröghetsmoment, kraftmoment, rotationsdynamik, rörelsemängdsmoment, konservering av rörelsemängdsmoment
– Statik:
jämvikt och jämviktsvillkor, elasticitet
– Svängningslära:
Harmoniska svängningar, energi, pendlar. Dämpade och tvungna harmoniska svängningar, resonans
– Vågrörelselära:
Transversella och longitudinella vågor, energi. Superposition, interferens, stående vågor, resonans
– Elektricitet och magnetism:
Halvledare, supraledare
Magnetiska material, dia-, para- och ferromagnetism, hysteres

Närvaro

Enligt lärarens anvisningar

Vitsordsskala

VG, G (för betygssättning)

Ämnesområde

Elektroteknik

Utbildningsprogram

Utbildningsprogrammet för elektroteknik

Examination

Skriftliga prov
Inlämningsuppgifter
Laborationsrapporter

Kurslitteratur och studiematerial

– Av läraren utdelad material
– Young, H.D., Freedman, R.A., Ford, A.L. (2014). Sears and Zemansky’s university physics: with modern physics technology update. (13th ed., int.ed.). Boston: Pearson Education.
eller
– Knight, R.D. (2017). Physics for scientists and engineers: a strategic approach with modern physics. (4th ed., global ed.). Boston: Pearson Education
eller
– Walker, J. (2011). Principles of Physics: international student version. ( 9th ed.). John Wiley & Sons, Inc.

Förkunskaper

Fysik 1

Dokumentering

Godkänt vitsord noteras i studiekort. U, G, VG (Vid validering används vitsordet Godkänd)

Arbetsformer

Föreläsningar, demonstrationer, övningar
Inlämningsuppgifter, självstudier
Laborationer

Övrigt

I kursen ingår praktiska moment enligt kursförteckning

Utskriven 01 oktober 2023 kl 22:06