Elektroteknik – Fysik 1

Kurskod E005104
Studiepoäng 6
Goals

Efter avslutad kurs skall den studerande ha en grundlig kännedom om begrepp, lagar och räknemetoder, samt experimentella metoder, inom mekanik för partiklar, elektricitet och magnetism, värmelära.

Contents

– Partiklar:
fysikens metoder, fysikaliska storheter och enheter, storleksordning och uppskattning, rörelse längs en rät linje, rörelse i två eller tre dimensioner, Newtons rörelselagar, tillämpningar på Newtons lagar, arbete och kinetisk energi, potentialenergi och energikonservering
– Elektricitet och magnetism:
elektrostatisk kraft, Coulombs lag, elektriskt fält, Gauss lag, elektrisk potential och potentiell energi, kapacitans, elektrisk ström och resistans, RC-kretsar, magnetisk fält, magnetisk kraft, magnetisk kraftmoment, Bio-Savarts lag, Amperes lag, spolar, Faradays lag, Lenz lag, induktion, självinduktion, ömsesidig induktion
– Värmelära:
temperatur och termisk jämvikt, värme, termisk expansion, värmeabsorption och specifikt värme, fasövergångar, arbete och inre energi, termodynamiken första lag, värmeöverföringsmekanismer (ledning, konvektion, strålning, Stefan-Boltzmanns lag

Attendance

Obligatorisk närvaro.

Grading scale name

VG, G (för betygssättning)

Vocational education and training

Elektroteknik

Degree program

Utbildningsprogrammet för elektroteknik

Descriptive assessment

Skriftliga prov, inlämningsuppgifter.
Laborationsrapporter.

Material

Young, H.D., Freedman, R.A., Ford, A.L. (2014). Sears and Zemansky’s university physics: with Modern Physics Technology Update. (int. ed. of 13th ed.). Boston: Pearson Education.
eller
Knight, R.D. (2017). Physics for Scientists and Engineers: A Strategic Approach with Modern Physics. (global ed. 4th ed.). Boston: Pearson Education
eller
Halliday, Resnick, Walker J. (2011). Principles of Physics. (int. stud. vers. 9th ed.). Hoboken: John Wiley & Sons, Inc.

Prerequisite

Baskurs i matematik, Matematik 1

Documentation

Godkänt vitsord noteras i studiekort. U, G, VG (Vid validering används vitsordet Godkänd).

Teaching methods

Föreläsningar, demonstrationer, övningar.
Hemuppgifter, inlämningsuppgifter, självstudier.
Laborationer.

Utskriven 01 november 2020 kl 00:00