Elektroteknik – Matematik 3

Kurskod E004306
Studiepoäng 5
Goals

Lärokursens mål är att ge den studerande ”ingenjörsmatematisk allmänbildning” så att den studerande dels får förutsättningar att studera andra ämnen, i vilka matematik är ett fundamentalt hjälpmedel, dels kan matematiskt behandla tekniska problem i sin framtida yrkesutövning.

Den studerande bör efter avslutade studier kunna tillämpa matematik i olika uppgifter inom sin egen bransch, kunna ta del av branschens litteratur och av text som använder matematiskt framställningssätt, samt kunna kommunicera med andra personer verksamma i likartade uppgifter.
I övriga läroämnen behövs matematik för utförande av olika beräkningsuppgifter. En smidig användning av matematiska metoder i andra läroämnen förutsätter att den studerande förstått de matematiska grunderna.

Contents

Repetition / Fördjupning Derivator och Integral
– Derivator: produkt-, kvot-, och kedjeregel
– Integral: Substitution, partiell integration och partialbråksuppdelning
Sannolikhetslära och Statistik:
– Sannolikhetskalkyl: additions- & multiplikationsregel
– Träddiagram, betingad sannolikhet
– Kombinatorik
– Statistik: Frekvens, Läges- och spridningsmått
– Korrelation och regression
– Binomialfördelning
– Normalfördelning
– Stickprovsfördelningar
– Hypotesprövning
– Tillämpningar
Funktioner av flera variabler I:
– Nivåkurvor, partiella derivator, totaldifferential, felkalkyl

Attendance

Enligt lärarens anvisningar

Grading scale name

VG, G (för betygssättning)

Vocational education and training

Elektroteknik

Degree program

Utbildningsprogrammet för elektroteknik

Descriptive assessment

Skriftliga prov, kontrollskrivningar samt inlämningsuppgifter

Material

– Föreläsningsanteckningar
– Av läraren utdelat övnings- och kompletteringsmaterial
– Croft, A. (red.) (2013). Engineering Mathematics: a foundation for electronic, electrical, communications and systems engineers. 4th ed. Harlow: Pearson. 961 s.
– Alfredsson, L. (2013). Matematik 5000. Kurs 4 blå, Lärobok. Stockholm: Natur och Kultur. 310 s.
– Alfredsson, L. (2015). Matematik 5000. Kurs 5 blå, Lärobok. 2. uppl. Stockholm: Natur och Kultur. 304 s.

Prerequisite

Godkänt i kurserna Matematik 1 och Matematik 2.

Documentation

Godkänt vitsord noteras i studiekort. U, G, VG (Vid validering används vitsordet Godkänd)

Teaching methods

Föreläsningar, övningsuppgifter, hemuppgifter

Other

Godkänt vitsord i denna kurs är förkunskapskrav för Matematik 4: E004404

Utskriven 28 oktober 2020 kl 13:25