Elektroteknik – Matematik 2

Kurskod E004204
Studiepoäng 5
Goals

Lärokursens mål är att ge den studerande ”ingenjörsmatematisk allmänbildning” så att den studerande dels får förutsättningar att studera andra ämnen, i vilka matematik är ett fundamentalt hjälpmedel, dels kan matematiskt behandla tekniska problem i sin framtida yrkesutövning.

Den studerande bör efter avslutade studier kunna tillämpa matematik i olika uppgifter inom sin egen bransch, kunna ta del av branschens litteratur och av text som använder matematiskt framställningssätt, samt kunna kommunicera med andra personer verksamma i likartade uppgifter.
I övriga läroämnen behövs matematik för utförande av olika beräkningsuppgifter. En smidig användning av matematiska metoder i andra läroämnen förutsätter att den studerande förstått de matematiska grunderna.

Contents

Vektorer:
– Skalärer och vektorer
– Vektoraddition och subtraktion, uppdelning i komposanter
– Vektoralgebra, enhetsvektorer
– Skalärprodukt och Vektorprodukt samt tillämpningar
Matriser:
– Räkneoperationer med matriser, Invers Matris, determinant
– Linjära ekvationssystem, Cramers regel, Gauss elimination
– Linjära avbildningar och koordinattransformationer
– Egenvärden och Egenvektorer
– Minstakvadratmetoden
Derivator:
– Gränsvärde, beräkning av gränsvärden
– Derivatabegreppet, deriveringsregler
– Kurvkonstruktioner
– Min / Max problem
Integralkalkyl:
– Integraler med potensfunktioner
– Beräkning av areor

Attendance

Enligt lärarens anvisningar

Grading scale name

VG, G (för betygssättning)

Vocational education and training

Elektroteknik

Degree program

Utbildningsprogrammet för elektroteknik

Descriptive assessment

Skriftliga prov, kontrollskrivningar samt inlämningsuppgifter

Material

– Föreläsningsanteckningar
– Av läraren utdelat övnings- och kompletteringsmaterial
– Croft, A. (red.) (2013). Engineering Mathematics: a foundation for electronic, electrical, communications and systems engineers. 4th ed. Harlow: Pearson. 961 s.
– Alfredsson, L. (2012). Matematik 5000. Kurs 3c blå, Lärobok. Stockholm: Natur och Kultur. 288 s.
ELLER
– Alfredsson, L. (2014). Matematik 5000. Kurs 3c blå, Basåret. Lärobok Stockholm: Natur och Kultur. 416 s.
– Alfredsson, L. (2013). Matematik 5000. Kurs 4 blå, Lärobok. Stockholm: Natur och Kultur. 310 s.

Prerequisite

Godkänt vitsord i Matematik 1

Documentation

Godkänt vitsord noteras i studiekort. U, G, VG (Vid validering används vitsordet Godkänd)

Teaching methods

Föreläsningar, övningsuppgifter, hemuppgifter

Other

Godkänt vitsord i denna kurs är förkunskapskrav för Matematik 3: E004306

Utskriven 22 oktober 2020 kl 20:30