Elektroteknik – Fortbildning för räddningsfarkoster och beredskapsbåtar

Kurskod S3867013
Studiepoäng 1/2
Lärandemål

Efter avslutad kurs skall den studerande ha färdighet i enlighet med STCW 2010
Manila konventionen sektion A-VI/1 och A-VI/2 jämte tabellerna A-VI/1-1 och AVI/2-1
Den studerande har kunskap om olika nödsituationer, som kan uppstå på ett fartyg
och kan använda den livräddningsutrustning, som används på fartyg.
Den studerande kan överlevnadsteknikens grunder och inser vikten av utbildning
och övning.

Innehåll

Handhavande av räddningsfarkoster och beredskapsbåtar
– Livräddningsfarkosters konstruktion, utformning och egenskaper
– Metoder och utrustning för sjösättning och upptagning av
livräddningsfarkoster
– Rutiner för sjösättning och upptagning i grov sjö
– Åtgärder som skall vidtas efter att fartyget övergivits
– Faror som är förknippade med användning av on-load release
– Kunskap om underhåll
Hantering av utrustning och överlevande
– Hantering av livräddningsfarkoster i hårt väder
– Användning av utrustning i livräddningsfarkost
– Förnödenheter
– Åtgärder för lokalisering av livräddningsfarkoster
– Helikopterräddning
– Effekter av hypotermi och hur man förebygger detta
– Användning av beredskapsbåtar och räddningsbåtar för att samla ihop
livflottar och räddning av överlevande i havet
Nödsignaler
– Användande av radioutrustning inklusive EPIRB och SART
– Användning av pyrotekniska nödsignaler

Närvaro

Obligatorisk närvaro.

Vitsordsskala

Tvågradig skala (Godkänd/Underkänd)

Ämnesområde

Sjöfart

Utbildningsprogram

Utbildningsprogrammet för sjöfart

Examination

För godkännande krävs aktivt deltagande samt godkända teoretiska och praktiska
prov.

Kurslitteratur och studiematerial

Kompendium
Undervisningsmaterial (högskolan tillhandahåller):
Relevant livräddningsutrustning
Filmer
PowerPoint presentation
Föreskrifter och förordningar

Förkunskaper

[S0801041] Livbåtsman och överlevnadsteknik
Certifikat för räddningsfarkoster och beredskapsbåtar
Minst 3 månaders sjötjänst under de senaste 5 åren

Dokumentering

Kursintyg
För livbåtscertifikat förutsätts 18 års ålder samt minst 6 månaders sjötid
Godkänd kurs antecknas i studiekortet. Vitsord – Godkänd eller Underkänd.

Arbetsformer

Föreläsningar och praktiska övningar

Utskriven 08 december 2023 kl 02:13