Elektroteknik – Maritim miljömedvetenhet

Kurskod S1624032
Studiepoäng 2
Lärandemål

Som minimikrav för kursen gäller STCW-2010 kapitel II sektionerna A-II/1 och A-II/3. Kursen fyller även kraven för A-III/1 och A-III/6. IMO Model course 1.38 Efter avslutad kurs skall den studerande:
– ha en övergripande kunskap om regelverk som berör sjöfarten
– ha en kunskap om centrala miljöproblem i anslutning till fartygsdriften och förståelse för de försiktighetsåtgärder som skall vidtas för att förhindra förorening av den marina miljön
– ha en allmän kunskap om åtgärder och om teknik som används i minskandet av föroreningar inom sjöfarten
– inse vikten av att förhindra utsläpp i miljön
– inse vikten av att bevara sjöfartens goda rykte när det gäller miljöeffektivitet

IMO Model course 1.38 Marine Environmental Awareness har beaktats

Minimum requirements for the course are based on STCW-2010 chapter II and III with sections II/1, II/3, III/1 and III/6. After termination of the course the student should;
– have a comprehensive knowledge of environmental legislation concerning shipping
– obtain a knowledge of central environmental problems associated with shipping and an understanding of the precautions to be taken in order to prevent pollution of the marine environment
– have a general knowledge of measures and technical solutions to minimize pollution from shipping
– realize the importance of minimizing environmental pollution
– realize the importance of maintaining the good reputation related to pollution prevention effectiveness in shipping

IMO Model course 1.38 Marine Environmental Awareness has been accounted of.

Innehåll

– Internationella och nationella regelverk och konventioner (MARPOL, OPA 90, HELCOM, OSPAR, PSSA)
– centrala miljöproblem i anslutning till fartygstrafiken
– åtgärder för att förhindra miljöförorening
– förfaringssätt vid förorening i hamn och till sjöss (SOPEP)
– miljöskydd i kvalitetsledningssystem såsom ISM och ISO 14001
– SOLAS-krav på fartyg i miljöhänseende
– myndighetskontroll (PSC)

– International and nationel regulations and conventions (MARPOL, OPA 90, HELCOM, OSPAR, PSSA)
– central environmental problems in shipping
– Measures to prevent pollution
– Course of actions when pollution occurs in port or at sea
– Environmental protection by using Quality Management Systems as ISM and ISO 14001
– Requirements from SOLAS concerning environmental protection
– Control by authorities (PSC)

Närvaro

Närvaroskyldighet enligt överenskommelse med ansvarig lärare. Information ges vid första kurstillfället. Obligatorisk närvaro vid studiebesök.

Attendance to course could be negotiated with the responsible teacher. Information will be given during the first lessons. Attendance in study visits is compulsory.

Vitsordsskala

Tvågradig skala (Godkänd/Underkänd)

Ämnesområde

Sjöfart

Utbildningsprogram

Utbildningsprogrammet för sjöfart

Examination

Inlämnad och godkänd inlärningsdagbok efter kursavslut.
A learning diary should be handed in and approved after course termination.

Kurslitteratur och studiematerial

International Convention for the Prevention of Pollution from Ships (MARPOL 73/78). Finns tillgänglig under Regs4ships på högskolebbibliotekets webbplats, https://bibliotek.ha.ax/sok-information/lagar-och-standarder/.
Hänvisningar till miljörelaterade hemsidor som är aktuella för sjöfarten
PowerPoint-presentationer med sammanställningar tillgängliga för studerande

Undervisningsmaterial (högskolan tillhandahåller)

Internetlänkar enligt lärarens anvisningar.

International Convention for the Prevention of Pollution from Ships (MARPOL 73/78). Available in Regs4ships provided by högskolebiblioteket, https://bibliotek.ha.ax/sok-information/lagar-och-standarder/.
References to Internet sites containing environmentally related facts for shipping
Power Point presentations containing compilations of lectures available to students

Förkunskaper

Inga/none

Dokumentering

Kursvitsord antecknas i studiekortet. Godkänd eller Underkänd (vid validering används vitsordet Godkänd).

Course credential is registered in the study card. Pass or fail. (Pass is used in validation

Arbetsformer

Föreläsningar i klassrum och på distans. Studiebesök anordnas i mån av möjlighet.

Lectures in classroom and as distance lectures. Study visits when possible.

Utskriven 01 oktober 2023 kl 22:01