Elektroteknik – Orienteringskurs för tankfartyg

Kurskod S0806041
Studiepoäng 1
Goals

Efter avslutad kurs skall den studerande ha färdighet i enlighet med STCW-10 Kapitel V sektion A-V/1-1

Efter avslutad kurs skall den studerande ha den kunskap om tanksäkerhet, som förutsätts av de medlemmar av besättningen vilka är ansvariga för lasthanteringen.
Den studerande skall känna till tankfartygets konstruktion, säkerhet och lastens egenskaper.

Contents

– konstruktion och utrustning på tankfartyg
– karaktäristika för lasten
– giftighet
– risker
– förebyggande av riskmoment
– säkerhetsutrustning och personskydd
– miljövård
– fartygsverksamhet
– nödsituationer

Attendance

Närvaro enligt överenskommelse med ansvarig lärare

Grading scale name

VG, G (för betygssättning)

Vocational education and training

Sjöfart

Degree program

Utbildningsprogrammet för sjöfart

Descriptive assessment

Skriftlig tentamen

Material

Artikelsamling.

Undervisningsmaterial (högskolan tillhandahåller):

Laborationsutrustning

Documentation

Kursvitsord införs i studiekortet. VG, G eller U (Vid validering används vitsordet Godkänd). Godkänd kurs ger ett kursintyg.

Teaching methods

Föreläsningar och övningar

Other

Tanksäkerhetscertifikat är en förutsättning för praktik eller arbete som manskap på olje,- kem- eller gastankfartyg. Tanksäkerhetscertifikat utfärdas av Trafiksäkerhetsverket på basen av intyg.

Utskriven 01 november 2020 kl 00:26