Elektroteknik – Fartygets vård och underhåll

Kurskod S0506051
Studiepoäng 2
Goals

Efter avslutad kurs skall den studerande ha färdighet i enlighet med STCW-2010
A-II/4 vaktman (+ B-II/4), A-VI/1-4 Arbetarskydd och fartyget som social miljö och II/4 2.2.2
Den studerande kan utföra manskapsuppgifter i anslutning till fartygets vård och underhåll samt förstår betydelsen av kontinuerlig fartygsvård och -underhåll.

Contents

– arbetsredskap och rengöringsmedel som används på däck
– rengöringsarbeten
– korrosion och underhållsarbete
– förstå de grundläggande principerna för uppkomsten av korrosion samt förstå processen för att förhindra korrosion
– olika rostavlägsningsmetoder
– säkerhetsföreskrifter för rostavlägsning och underhållsmålning
– arbetsredskap för rostavlägsning och målningsarbete
– målfärgstyper för underhållsmålning
– målfärgssystem för olika ändamål
– smörjning av rörliga delar
– arbetarskydd och säkerhetsaspekter i anslutning till fartygets vård och underhåll
– olika klädsel och skyddsutrustning
– kunna beakta frågor som påverkar hälsan, säkerheten och funktionsförmågan

Attendance

Obligatorisk närvaro

Grading scale name

VG, G (för betygssättning)

Vocational education and training

Sjöfart

Degree program

Utbildningsprogrammet för sjöfart

Descriptive assessment

Aktivitet under föreläsningar och övningar.
Skriftlig tentamen, praktiska prov

Material

Artikelsamlingar

Documentation

Kursvitsord antecknas i studiekortet. VG, G eller U (Vid validering används vitsordet Godkänd).

Teaching methods

Föreläsningar och praktiska övningar.

Utskriven 25 oktober 2020 kl 15:46