Elektroteknik – Hamnfunktioner

Kurskod S0505041
Studiepoäng 1 1/2
Lärandemål

Efter avslutad kurs ska den studerande ha färdighet i enlighet STCW-2010
A-II/4 vaktman (+ B-II/4), A-VI/1-4 Arbetarskydd och fartyget som social miljö och II/4 2.2.2
Den studerande ska kunna utföra vanligen förekommande manskapsarbeten i anslutning till lasthantering och ha förståelse för de säkerhetsfaktorer som ansluter sig till lasthantering.

Innehåll

– lastning och lossning med truck
– lastning och lossning medkranar och bommar
– stämpling och surrning av olika lastenheter på däck och i lastrum
– olika fartygstypers lastnings- och lossningssätt
– grundläggande kunskap om MARPOL
– grundläggande kunskap om IMDG-kodens ändamål och struktur, regler för transport av farligt gods
– lastbommars och -kranars märkningssystem
– olika märkningar för lastenheter och emballage
– signalmannens arbetsuppgifter och betydelse för säkerheten
– kranförarens arbetsuppgifter
– olika lastluckor och -portar deras användning, skalkning och funktion
– olika arbetsfunktioner i samband med lasthantering
– arbetarskydd mm säkerhetsaspekter i anslutning till lastning och lossning av fartyg.
– förstå och känna till betydelsen av de återkommande rengöringsprocedurerna

Närvaro

Obligatorisk närvaro vid praktiska övningar

Vitsordsskala

VG, G (för betygssättning)

Ämnesområde

Sjöfart

Utbildningsprogram

Utbildningsprogrammet för sjöfart

Examination

Aktivitet under föreläsningar och övningar.
En skriftlig tentamen och ett praktiskt prov.

Kurslitteratur och studiematerial

MARPOL och IMDG i tillämpliga delar enligt lärarens anvisningar

Artikelsamlingar

MARPOL 73/78: articles, protocols, annexes, unified interpretations of the International Convention for the Prevention of Pollution from Ships. (2002). London: IMO.

Dokumentering

Kursvitsord antecknas i studiekortet. VG, G eller U (Vid validering används vitsordet Godkänd).

Arbetsformer

Föreläsningar och praktiska övningar.

Utskriven 09 december 2022 kl 17:37