Elektroteknik – Skolfartyg 1

Kurskod S0502031
Studiepoäng 1 1/2
Lärandemål

Efter avslutad kurs skall den studerande ha färdighet i enlighet med STCW-2010
A-II/4 vaktman (+ B-II/4), A-VI/1-4 Arbetarskydd och fartyget som social miljö och II/4 2.2.2 samt III/4 2.2.2 Inlärning i arbete (handledd praktik)
– ha en allmän bild av arbetet som medlem av fartygssamhället och kunna utföra vaktmans arbetsuppgifter på fartyget till sjöss och i hamn.
– kunna bidra till övervakning och kontroll av säker vakthållning och hålla lämplig utkik genom syn och hörsel.
– klara av det sociala livet ombord under en längre tid.
– kunna styra ett fartyg och hålla henne på stadig kurs.
– kunna utföra manskapsarbeten i anslutning till fartygets förtöjning och losskastning samt vid ankring, bogsering och tagande av lots.
– Känna till placeringen och användningen av räddningsutrustningen ombord.

Innehåll

– fartygssamhällets struktur
– olika fartygstyper och fartygsdelarnas benämning
– rorsmans och utkikens uppgifter
– vaktmans uppgifter under sjövakt och i hamn
– utföra ett korrekt vaktbyte
– ordergivning, fartygsintern kommunikation och alarmsystem
– användning av magnetkompass och gyrokompass
– roderkommandon på svenska och engelska
– autopilot och handstyrning samt växling mellan dessa
– ankring, förtöjning och losskastning
– hantering av kastlina och fartygets förtöjningsutrustning
– bogsering
– tagande och lämnande av lots
– riggning av lotslejdare
– arbetarskydd mm säkerhetsaspekter i anslutning till arbete som vaktman på däck
– åtgärder till skydd för den marina miljön
Kursen är utformad med beaktande STCW-2010
A-II/4 vaktman (+ B-II/4), A-VI/1-4 Arbetarskydd och fartyget som social miljö och II/4 2.2.2 samt III/4 2.2.2 Inlärning i arbete (handledd praktik)i tillämpliga delar.

Närvaro

Obligatorisk närvaro

Vitsordsskala

VG, G (för betygssättning)

Ämnesområde

Sjöfart

Utbildningsprogram

Utbildningsprogrammet för sjöfart

Examination

Aktivitet under övningarna. Skriftlig tentamen och praktiska prov avseende olika delmoment.

Kurslitteratur och studiematerial

Artikelsamlingar

Dokumentering

Kursvitsord antecknas i studiekortet. VG, G eller U (Vid validering används vitsordet Godkänd).

Arbetsformer

Skolfartygsövningar under 4 dagars tid

Övrigt

Kurmålen förverkligas tillsammans med S0002051 Skolfartyg 2.

Utskriven 09 december 2022 kl 18:33