Elektroteknik – Italienska, grundkurs

Kurskod R037101
Studiepoäng 3
Lärandemål

Efter avslutad kurs har den studerande bekantat sig med språket och den italienska kulturen, lärt sig förstå tydligt tal i lugnt tempo och börjat använda språket i tal och skrift i enkla vardagssituationer. Målet är också ett gott uttal.

Innehåll

Under kursen övas förståelse av enkelt tal med enkel vokabulär som anknyter till konkreta situationer eller den egna erfarenheten. De studerande lär sig berätta om sig själv och sin närmaste krets, att reda sig i enkelt umgänge och i de vanligaste servicesituationerna. De läser korta texter från vardagliga sammanhang (reklam, brev, matsedlar, tidtabeller, texter i dialogform o. dyl.) och skriver korta, enkla meddelanden som har att göra med vardagliga behov och enkla beskrivningar om mycket bekanta ämnen (verkliga eller fiktiva personer, händelser, egna och familjens planer). Studerande ska vid uppgifter öva olika branschspecifika frågor och teman och på detta vis lära sig språket inom sitt branschområde.

Närvaro

Kursen omfattar 28 h. Minst 75 % deltagande förutsätts.

Vitsordsskala

VG, G (för betygssättning)

Utbildningsprogram

Utbildningsprogrammet för turism och kosthåll

Examination

Aktivt deltagande, minst 75 % närvaro samt godkända övnings- och inlämningsuppgifter.
Skriftlig tentamen.

Kurslitteratur och studiematerial

Kursmaterialet återfinns i kursrummet på läroplattformen

Förkunskaper

Dokumentering

Kursvitsord och närvarolista arkiveras. U, G, VG (Vid validering används vitsordet Godkänd).

Arbetsformer

Dialoger i smågrupper, läsförståelseträning, uttalsövningar, skrivuppgifter, hemläxor

Utskriven 06 december 2023 kl 06:40