Elektroteknik – Miljövård

Kurskod M302103
Studiepoäng 2
Lärandemål

Efter avslutad kurs skall den studerande ha kunskap i enlighet med kraven enligt STCW 2010 Sektion A-III/1 och A-III/2.
– Kunskap om centrala miljöproblem i anslutning till fartygsdriften och förståelse för de försiktighetsåtgärder som skall vidtas för att förhindra förorening av den marina miljön.
– Kunskap om procedurer som motverkar förorening och all utrustning som har samband därmed.

Innehåll

– Centrala miljöproblem i anslutning till fartygstrafiken såsom avgasemissioner, avfallsolja, olika slags avfall, fartygskemikalier och bottenfärger
– Åtgärder för att förhindra miljöförorening
– Internationella och nationella regelverk och krav på hanteringen av miljöskadliga ämnen (MARPOL, HELCOM och OPA 90)
– Förfaringssätt vid förorening i hamn och till sjöss (SOPEP)
– Skyddsorganisation enligt SMS
– Fartygskonstruktion med avseende på SOLAS- kraven
– Myndighetskontroll och -övervakning
– Praktiska ”case”

Närvaro

Närvaroskyldighet enligt överenskommelse med ansvarig lärare.

Vitsordsskala

Tvågradig skala (Godkänd/Underkänd)

Ämnesområde

Maskinteknik

Utbildningsprogram

Utbildningsprogrammet för maskinteknik

Examination

En skriftlig tentamen.

Kurslitteratur och studiematerial

Öhman, Tony. (1998). Kompendium gällande MARPOL 73/78, OPA 90, SOPEP, Östersjökonventionen. Mariehamn: Högskolan på Åland.

MARPOL 73/78: articles, protocols, annexes, unified interpretations of the International Convention for the Prevention of Pollution from Ships. (2002). London: IMO. 511 s

Förkunskaper

Teknisk kemi.

Dokumentering

Kursvitsord antecknas i studiekortet. Godkänd eller Underkänd.

Arbetsformer

Föreläsningar.

Utskriven 03 december 2022 kl 20:51