Elektroteknik – Övningar i maskinrumssimulator 1

Kurskod M111104
Studiepoäng 3
Lärandemål

Efter avslutad kurs skall den studerande ha:
– grundläggande kunskap om fartygs maskinsystem,
– förmåga att förstå olika delsystems uppbyggnad och funktion samt deras
uppgift och inverkan i en fullständig fartygsmaskinanläggning.
– Kursen bör väl motsvara gällande STCW – kod

Innehåll

Simulatoranläggningens uppbyggnad, funktion och hantering
Uppstart och normal drift av olika komponenter och system:
– Fartygets elsystem, elproduktion, infasning
– Huvudmotorsystem
– Framdrivningssytem och kraftöverföring
– Övrig utrustning
Uppstart och normal drift av fartygets hela maskinanläggning

Närvaro

Obligatorisk närvaro

Vitsordsskala

VG, G (för betygssättning)

Ämnesområde

Maskinteknik

Utbildningsprogram

Utbildningsprogrammet för maskinteknik

Examination

Examination genom kontinuerlig utvärdering, uppkörningsprov samt obligatoriska
övningsuppgifter

Kurslitteratur och studiematerial

Artikelsamling
Uppgiftsbeskrivning

Undervisningsmaterial (högskolan tillhandahåller):

Maskinrumssimulatorer, artikelsamling, uppgiftsbeskrivning

Dokumentering

Kursvitsord noteras i studiekort
. U, G, VG (Vid validering används vitsordet Godkänd)
.

Arbetsformer

Simulatorövningar inkluderande obligatoriska övningsuppgifter

Utskriven 09 december 2022 kl 17:48