Elektroteknik – Kylteknik

Kurskod M105203
Studiepoäng 3
Lärandemål

Efter avslutad kurs skall den studerande ha:
– kännedom om olika kyltekniska tillämpningar och kylanläggningstyper med ingående komponenter samt säkerhets- och miljöaspekter.
Kursen inriktas på drifttekniska uppgifter d.v.s. tillståndskontroll, felsökning och underhåll.

Innehåll

Kyltekniska tillämpningar, olika slags kylprocesser, grundläggande fryslasthantering, infrysningsmetoder, kompressorkylanläggningars termodynamiska grunder, kompressorkylanläggningars komponenter, anläggningsexempel för kompressorkylanläggningar, köldmedier, köld- och värmebärare, oljan i kompressoranläggningar, kylteknisk reglerutrustning och dess justering, tillståndskontroll, felsökning, rutinunderhåll, grundläggande luftbehandling, värmepumpars funktionsprincip, säkerhets- och miljöaspekter vid arbete med kylanläggningar

Närvaro

Närvaro ej obligatorisk men rekommenderas eftersom mycket kunskap förmedlas förutom litteratur.

Vitsordsskala

VG, G (för betygssättning)

Ämnesområde

Maskinteknik

Utbildningsprogram

Utbildningsprogrammet för maskinteknik

Examination

Två skriftliga tentamina

Kurslitteratur och studiematerial

Nydal, R. (2010). Praktisk kylteknik 2010. Halmstad: Svenska kyltekniska föreningen. 231 s.

Artikelsamling om arbetarskydd, köldmedier, miljöpåverkan och felsökning

Förkunskaper

Fysikaliska begrepp: smältvärme, ångbildningsvärme, specifikt värme

Dokumentering

Kursvitsord noteras i studiekort. VG, G, U (Vid validering används vitsordet Godkänd).

Arbetsformer

Föreläsningar, övningar, demonstrationer, studiebesök

Övrigt

Kursen ansluter till Energitekniska laborationer 2 på årskurs 4, i vilken ingår ytterligare laborationsövningar med kylanläggning.

I kursen ingår praktiska moment enligt kursförteckning.

I kursen ingår praktiska moment enligt kursförteckning.

Utskriven 07 december 2022 kl 18:47