Elektroteknik – Svenska 1

Kurskod M001103
Studiepoäng 2
Lärandemål

Efter genomgången kurs skall den studerande:
– kunna skriva rapporter med effektiv tidsanvändning
– känna till de olika stegen i skrivprocessen
– ha goda kunskaper om svenska skrivregler
– ha insikter om betydelsen av bilder och layout för en text
– ha verktyg att analysera vetenskaplig text
– kunna använda källhänvingar och referatmarkeringar
– kunna skriva en källförteckning

Innehåll

– språkvård, språkriktighet, allmän standard
– skrivande av vetenskapliga rapporter
– laborationsrapporter
– referat och sammanställningar
– använding av textbehandlingsprogram

Närvaro

Närvaroskyldighet enligt lärares direktiv.

Vitsordsskala

VG, G (för betygssättning)

Ämnesområde

Maskinteknik

Utbildningsprogram

Utbildningsprogrammet för maskinteknik

Examination

Skriftligt prov. Deltagande i seminarium. Skrivuppgifter.

Kurslitteratur och studiematerial

Skrivguide. (2007). 2. rev. uppl. Mariehamn: Högskolan på Åland [www]. www.ha.ax/files/skrivguide.pdf

Undervisningsmaterial (högskolan tillhandahåller):

Elektroniska källor länkade till kurshemsidan

Dokumentering

Kursvitsord noteras i studiekort. U/G/VG (Vid validering används vitsordet Godkänd).

Arbetsformer

Seminarier, skrivuppgifter.

Utskriven 27 november 2022 kl 00:18