Elektroteknik – Teamutveckling och medarbetarskap/ Team Development and Teamwork

Kurskod I340602
Studiepoäng 1 1/2
Lärandemål

Efter avslutad kurs skall den studerande kunna:

– känna till en arbetsgrupps och ett teams utvecklingscykel
– vara medveten om det som kännetecknar det goda teamets och gruppens förutsättningar och arbetsmiljö
– ha en klarare bild av sig själv som teammedlem
– se vilket chefs- och ledarskap som är kopplat till den goda respektive dysfunktionella gruppen

After having participated in the course the student will:

– be aware of the developmental cycle of a working group and a team
– be aware of what distinguishes the good team and the prerequisites of the group and the working environment
– have a clearer perception of herself/himself as a team member
– see what kind of leadership and management that are connected to the positive/dysfunctional group

Innehåll

– grupputveckling
– grupputvecklingsstrategier
– kommunikativa strategier
– grupprelaterad självkännedom
– personalledning

– team development
– team development strategies
– communication strategies
– team related self-awareness
– personnel management

Närvaro

Aktiv närvaro och obligatorisk närvaro vid särskilt omnämnda tillfällen.
Active attendance and compulsory attendance on especially mentioned occasions

Vitsordsskala

Tvågradig skala (Godkänd/Underkänd)

Examination

Godkänd intervju- och gruppuppgift.
Passed interview and group examination.

Kurslitteratur och studiematerial

Nilsson, B. & Waldemarsson, A. (2016). Kommunikation: samspel mellan människor. (4. uppl., tidigare upplaga kan användas) Lund: Studentlitteratur.
Wheelan, S.A. (2017). Att skapa effektiva team: en handledning för ledning och medlemmar. (3. uppl., tidigare upplaga kan användas) Lund: Studentlitteratur.

Nilsson, B. & Waldemarsson, A. (2013). Leadership and Communication. Lund: Studentlitteratur.
Wheelan, S.A. (2015). Creating Effective Teams. (5th revised ed.) Thousand Oaks: Sage Publications Ltd.

Dokumentering

Godkänt vitsord noteras i studiekort. (Vid validering används vitsordet Godkänd).
Passed grade is noted in the study card. (Validated course is noted with the grade Passed).

Arbetsformer

Föreläsningar, arbete i grupp, projekt, diskussion och praktiska övningar.
Lectures, group work, projects, discussions and practical work.

Utskriven 17 september 2019 kl 22:29