Elektroteknik – Teamutveckling och medarbetarskap/ Team Development and Teamwork

Kurskod I340602
Studiepoäng 1 1/2
Goals

Efter avslutad kurs skall den studerande kunna:

– känna till en arbetsgrupps och ett teams utvecklingscykel
– vara medveten om det som kännetecknar det goda teamets och gruppens förutsättningar och arbetsmiljö
– ha en klarare bild av sig själv som teammedlem
– se vilket chefs- och ledarskap som är kopplat till den goda respektive dysfunktionella gruppen

After having participated in the course the student will:

– be aware of the developmental cycle of a working group and a team
– be aware of what distinguishes the good team and the prerequisites of the group and the working environment
– have a clearer perception of herself/himself as a team member
– see what kind of leadership and management that are connected to the positive/dysfunctional group

Contents

– grupputveckling
– grupputvecklingsstrategier
– kommunikativa strategier
– grupprelaterad självkännedom
– personalledning

– team development
– team development strategies
– communication strategies
– team related self-awareness
– personnel management

Attendance

Aktiv närvaro och obligatorisk närvaro vid särskilt omnämnda tillfällen.
Active attendance and compulsory attendance on especially mentioned occasions

Grading scale name

Tvågradig skala (Godkänd/Underkänd)

Descriptive assessment

Godkänd intervju- och gruppuppgift.
Passed interview and group examination.

Material

Nilsson, B. & Waldemarsson, A. (2016). Kommunikation: samspel mellan människor. (4. uppl., tidigare upplaga kan användas) Lund: Studentlitteratur.
Wheelan, S.A. (2017). Att skapa effektiva team: en handledning för ledning och medlemmar. (3. uppl., tidigare upplaga kan användas) Lund: Studentlitteratur.

Nilsson, B. & Waldemarsson, A. (2013). Leadership and Communication. Lund: Studentlitteratur.
Wheelan, S.A. (2015). Creating Effective Teams. (5th revised ed.) Thousand Oaks: Sage Publications Ltd.

Documentation

Godkänt vitsord noteras i studiekort. (Vid validering används vitsordet Godkänd).
Passed grade is noted in the study card. (Validated course is noted with the grade Passed).

Teaching methods

Föreläsningar, arbete i grupp, projekt, diskussion och praktiska övningar.
Lectures, group work, projects, discussions and practical work.

Other

Observera att arbetsspråket på kursen delvis kan vara på engelska ifall utbytesstuderande deltar.
Please note that language used during the course may be in English if exchange students are attending.

Utskriven 24 oktober 2020 kl 18:16