Elektroteknik – Fartygsförlagd introduktion i fartygskännedom

Kurskod E402101
Studiepoäng 1/2
Goals

Efter avslutad kurs skall den studerande ha de allra först grunderna i hur ett fartyg ser ut samt fungerar. Den studerande:
– har en grundläggande bild av arbetet ombord på ett fartygs till sjöss och i hamn
– får grundläggande förklaring till hur övervakning och kontroll av maskin- och däcksutrustning fungerar
– får grundläggande förklaring till hur brand och livräddningsarrangemang fungerar ombord.

Contents

– fartygssamhällets struktur
– fartygsdelarnas benämning
– mycket grundläggande maskin- och däckskunskap
– mycket grundläggande information om vilka de ingående maskin- och däckskomponenterna är
– grundläggande information om fartygsbesättningens olika uppgifter ombord till sjöss och i hamn
– grundläggande information om arbetarskydd mm samt säkerhetsaspekter ombord.

Attendance

Frivillig kurs

Grading scale name

Tvågradig skala (Godkänd/Underkänd)

Vocational education and training

Elektroteknik

Degree program

Utbildningsprogrammet för maskinteknik

Descriptive assessment

Resultatet bedöms medan utbildningen fortgår på basen av ifylld praktikbok.

Material

Av läraren utdelat material

Undervisningsmaterial (högskolan tillhandahåller)

Skolfartyget Michael Sars
Godkänd praktikbok

Prerequisite

Inga förkunskaper krävs.

Documentation

Godkänt vitsord noteras i studiekort och ett praktikintyg över en dag sjöpraktik utfärdas. Godkänd/underkänd.

Teaching methods

Introduktion för kommande fartygspraktik

Utskriven 29 oktober 2020 kl 21:52