Elektroteknik – Godkänt praktikprogram för sjötjänst

Kurskod E401401
Studiepoäng 78
Lärandemål

Den studerande skall erhålla en mångsidig bild av arbetsuppgifter inom sitt kommande yrkesområde.
praktik för erhållande av behörighet enligt Statsrådets förordning om fartygs bemanning och fartygspersonalens behörighet ( 508/2018 ) inklusive ändringar.

Innehåll

Praktiken skall vara så utformad att centrala yrkesämnen åskådliggörs och därigenom stöder studieavsnitten, dels
genom studerandes eget arbete och dels genom kontakt med andra yrkesmän på praktikplatsen. Praktikens
delmoment finns beskrivna i On Board Training Record Book

Närvaro

Praktiken i kursen omfattar 78 sp godkänd praktik. Den studeranade erhåller 0,3 sp per dag (8h) för sin
prestation.
För godkänd kurs skall även kursen Arbetsförlagd utbildning (om 30 sp) också vara godkänd.
Det totala praktikomfånget, för studerande som avser söka STCW behörighet A-III/6, är således 108 sp (30 sp
+78 sp). Av denna praktik skall minst 54 sp (sex månader) vara handled praktik i sjötjänst, dokumenterad
i On Board Training Record Book.
Som praktik kan även räknas:
? Yrkesutvecklande simulatorträning, upp till 9 sp.
? Avlagd gymnasialstadieexamen (minst 3-årig utbildning) inom samma eller motsvarande
studieinriktning motsvarande högst 24 sp.

Vitsordsskala

Tvågradig skala (Godkänd/Underkänd)

Ämnesområde

Elektroteknik

Utbildningsprogram

Utbildningsprogrammet för elektroteknik

Examination

Praktiken bedöms av därtill utsedd lärare och på basen av ifylld On Board Training Record Book.
Praktikansvarig vid högskolan bedömer att praktiken uppfyller kraven beskrivna ovan i mål, innehåll och omfattning på basen av arbetsintyg utfärdat av arbetsgivaren. Praktik innan studierna inleds kan valideras om praktiken uppfyller kraven ovan.

Kurslitteratur och studiematerial

On Board Training Record Book

Dokumentering

Praktikansvarig uppgör dokumentation om avlagda praktikstudiepoäng för införande i studiekort
Praktikansvarig registrerar praktikdagarna. Studiepoäng kan registreras pro rata vartefter prestationen utförs.

Övrigt

Kursen gäller för studerande enligt Utbildningsplan för utbildningsprogrammet Elektroteknik fr.o.m. 2014 och senare.

Utskriven 30 september 2023 kl 23:51