Elektroteknik – Arbetsförlagd utbildning

Kurskod E401301
Studiepoäng 30
Lärandemål

Den studerande skall erhålla en generell industri/arbetslivsorientering.

Innehåll

Praktiken skall motsvara en generell industri/arbetslivsorientering. Utöver det egna arbetet bör studerande få
inblick i det arbete som övriga yrkesmän utför på eller i anslutning till praktikplasten. Praktiken kan, helt eller
delvis, göras som sjöpraktik.

Närvaro

Den totala praktiken omfattar 30 sp godkänd praktik. Den studerande erhåller 0,3 sp per dag (8h) för sin
prestation.
Det totala praktikomfånget för examen är 30 sp. Studerande som avser söka STCW behörighet A-III/6 skall
härutöver även ha utfört kursen Godkänt praktikprogram för sjötjänst. Som praktik kan även räknas avlagd gymnasialstadieexamen (minst 3-årig utbildning) inom samma eller motsvarande
studieinriktning motsvarande högst 30 sp.

Vitsordsskala

Tvågradig skala (Godkänd/Underkänd)

Ämnesområde

Elektroteknik

Utbildningsprogram

Utbildningsprogrammet för elektroteknik

Examination

Praktiken bedöms av därtill utsedd lärare och på basen av ifylld On Board Training Record Book för sjötjänst.
Praktikansvarig vid högskolan bedömer att praktiken uppfyller kraven beskrivna ovan i Mål, Innehåll och
Omfattning på basen av arbetsintyg utfärdat av arbetsgivaren. Praktik innan studierna inleds kan valideras om
praktiken uppfyller kraven ovan.

Förkunskaper

Kursen gäller för studerande enligt Utbildningsplan för utbildningsprogrammet Elektroteknik fr.o.m. 2014 och senare.

Dokumentering

Praktikansvarig lämnar dokumentation om avlagda praktikstudiepoäng till kansliet för införande i studiekort.
Praktikansvarig registrerar praktiken i “One place”. Studiepoäng kan registreras pro rata vartefter prestationen
utförs.

Utskriven 08 december 2023 kl 01:45