Elektroteknik – Övningar i maskinrumssimulator 4

Kurskod E118202
Studiepoäng 3
Lärandemål

Efter avslutad kurs skall den studerande ha förstärkta kunskaper beträffande drift
av maskinanläggningar för fartyg, med speciell inriktning mot fartygsel- och
fartygsautomationsteknik.

Innehåll

– Grundläggande reglertekniska övningar för olika fartygssystem
– Kombinatorsystem
– Manöversystem för framdrivningsmaskineri kopplat till fast propeller
– Generatorautomation
– Pumpautomation
– Alarm- och säkerhetssystem
– Grundläggande kyltekniska övningar
– Operativ drift med olika simulatormodeller
– Scenarios och driftstörningar

Närvaro

Obligatorisk närvaro

Vitsordsskala

VG, G (för betygssättning)

Ämnesområde

Elektroteknik

Utbildningsprogram

Utbildningsprogrammet för elektroteknik

Examination

Examination genom kontinuerlig utvärdering, uppkörningsprov samt obligatoriska
övningsuppgifter

Kurslitteratur och studiematerial

Artikelsamling
Uppgiftsbeskrivning

Undervisningsmaterial (högskolan tillhandahåller):

Maskinrumssimulatorer, artikelsamling, uppgiftsbeskrivning

Förkunskaper

Övningar i maskinrumssimulator 1, Övningar i maskinrumssimulator 2, Övningar i
maskinrumssimulator 3

Dokumentering

Kursvitsord noteras i studiekort. U, G, VG (Vid validering används vitsordet Godkänd).

Arbetsformer

Simulatorövningar inkluderande obligatoriska övningsuppgifter

Övrigt

I kursen ingår praktiska moment enligt kursförteckning

Utskriven 08 december 2023 kl 02:06