Elektroteknik – Övningar i maskinrumssimulator 3

Kurskod E118102
Studiepoäng 3
Goals

Efter avslutad kurs skall den studerande ha förstärkta kunskaper beträffande drift
av maskinanläggningar för fartyg, med speciell inriktning mot fartygsel- och
fartygsautomationsteknik.

Contents

– Uppstart och drift av hela maskinanläggning för olika fartygstyper (bilfärja,
tankfartyg)
– Fartygs framdrivningsmotstånd, inverkan av yttre faktorer, propellerkurvor
– Alarm- och säkerhetssystem
– Pumpautomation
– Generatorautomation
– Operativ drift med olika simulatormodeller
– Scenarios och driftstörningar
– Uppstart och drift av dieselelektriskt fartyg

Attendance

Obligatorisk närvaro

Grading scale name

VG, G (för betygssättning)

Vocational education and training

Elektroteknik

Degree program

Utbildningsprogrammet för elektroteknik

Descriptive assessment

Examination genom kontinuerlig utvärdering, uppkörningsprov samt obligatoriska
övningsuppgifter

Material

Artikelsamling

Uppgiftsbeskrivning

Undervisningsmaterial (högskolan tillhandahåller):
Maskinrumssimulatorer, artikelsamling, uppgiftsbeskrivning

Prerequisite

Övningar i maskinrumssimulator 1, Övningar i maskinrumssimulator 2.

Documentation

Kursvitsord noteras i studiekort.
U, G, VG (Vid validering används vitsordet Godkänd).

Teaching methods

Simulatorövningar inkluderande obligatoriska övningsuppgifter

Utskriven 20 oktober 2020 kl 06:10