Elektroteknik – Övningar i maskinrumssimulator 3

Kurskod E118102
Studiepoäng 3
Lärandemål

Efter avslutad kurs skall den studerande ha förstärkta kunskaper beträffande drift
av maskinanläggningar för fartyg, med speciell inriktning mot fartygsel- och
fartygsautomationsteknik.

Innehåll

– Uppstart och drift av hela maskinanläggning för olika fartygstyper (bilfärja,
tankfartyg)
– Fartygs framdrivningsmotstånd, inverkan av yttre faktorer, propellerkurvor
– Alarm- och säkerhetssystem
– Pumpautomation
– Generatorautomation
– Operativ drift med olika simulatormodeller
– Scenarios och driftstörningar
– Uppstart och drift av dieselelektriskt fartyg

Närvaro

Obligatorisk närvaro

Vitsordsskala

VG, G (för betygssättning)

Ämnesområde

Elektroteknik

Utbildningsprogram

Utbildningsprogrammet för elektroteknik

Examination

Examination genom kontinuerlig utvärdering, uppkörningsprov samt obligatoriska
övningsuppgifter

Kurslitteratur och studiematerial

Artikelsamling

Uppgiftsbeskrivning

Undervisningsmaterial (högskolan tillhandahåller):
Maskinrumssimulatorer, artikelsamling, uppgiftsbeskrivning

Förkunskaper

Övningar i maskinrumssimulator 1, Övningar i maskinrumssimulator 2.

Dokumentering

Kursvitsord noteras i studiekort.
U, G, VG (Vid validering används vitsordet Godkänd).

Arbetsformer

Simulatorövningar inkluderande obligatoriska övningsuppgifter

Övrigt

I kursen ingår praktiska moment enligt kursförteckning

Utskriven 09 december 2022 kl 04:39